Täysistunnon pöytäkirja 33/2012 vp

PTK 33/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. TIISTAINA 10. HUHTIKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—17.47).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Tuija Brax /vihr
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Haapanen /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Lindström /ps (s)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Jari Myllykoski /vas
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Tom Packalén /ps (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pekka Haavisto /vihr (14.17)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (14.41)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 4.4.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 28, 29/2012 vp. Hallituksen esitykset otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 4.4.2012 antanut eduskunnalle selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013—2016 (VNS 1/2012 vp).

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 3.4.2012 antanut eduskunnalle kertomuksen puoluerahoituksen valvonnasta 2010—2011 (K 6/2012 vp).

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 29.3.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 17—20/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 17 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 18 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä

asioista U 19 ja 20 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin 1) asian yhteydessä.]

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2012 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2012 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpa-nosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 187/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 11.4.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​