Täysistunnon pöytäkirja 34/2001 vp

PTK 34/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. KESKIVIIKKONA 28. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /rem
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Leena Rauhala /skl
 • Ola Rosendahl /r
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnossa eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.3. edustaja

 • Jouko Skinnari /sd

28. ja 29.3. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Risto Kuisma /rem
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Raija Vahasalo /kok

29.3. edustajat

 • Kyösti Karjula /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

29.3.—13.4. edustaja

 • Timo Ihamäki /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnossa sairauden vuoksi:

28.—30.3. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnossa muun syyn vuoksi:

28.3. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Leena Rauhala /skl

28.—30.3. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

29.3. edustaja

 • Johannes Leppänen /kesk

29.3.—3.4. edustaja

 • Sirpa Pietikäinen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 22—25/2001 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kansallinen ilmastostrategia

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2001 vp

Lähetekeskustelu

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään päiväjärjestyksen 1) asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikennevaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 18. päivään toukokuuta 2001 mennessä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Keskustelussa on ed. Isohookana-Asunmaa ed. Tiusasen kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikennevaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto 18. päivään toukokuuta 2001 mennessä.

Ed. Viitanen on ed. Ojansuun kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikennevaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto 18. päivään toukokuuta 2001 mennessä.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään niistä ehdotuksista, jotka tarkoittavat asian lähettämistä ympäristövaliokunnan valmisteltavaksi, ja sen jälkeen äänestetään tässä äänestyksessä voittaneesta ehdotuksesta puhemiesneuvoston ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Isohookana-Asunmaan ja ed. Viitasen ehdotusten välillä

Ed. Isohookana-Asunmaan ehdotus "jaa", ed. Viitasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 45 jaa- ja 112 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 41.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Viitasen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Viitasen ehdotuksesta puhemiesneuvoston ehdotusta vastaan

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Viitasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 60 jaa- ja 95 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Viitasen ehdotuksen.

Asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikennevaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto 18. päivään toukokuuta 2001 mennessä.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2001 vp

Lakialoite  LA 53/2000 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö no 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 1999

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 15.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​