Täysistunnon pöytäkirja 34/2003 vp

PTK 34/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Antero Kekkonen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Jukka Gustafsson /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.6. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jari Vilén /kok

10. ja 11.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

10.—12.6. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Pehr Löv /r
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.6. edustaja

 • Reijo Laitinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.6. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Raija Vahasalo /kok

10.—12.6. edustaja

 • Kirsi Ojansuu /vihr

10.—13.6. edustaja

 • Susanna Rahkonen /sd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 5. päivänä kesäkuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 19/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Nousiainen vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Mönkäre)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 5. päivänä kesäkuuta 2003 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen ilmoitus muutoksista hänen aikaisemmin antamaansa selvitykseen sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 35/13/2003

7) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys rataverolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2003 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 45/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio