Täysistunnon pöytäkirja 34/2004 vp

PTK 34/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. TIISTAINA 30. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tony Halme /ps
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Veijo Puhjo /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.3. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok

30. ja 31.3. edustajat

 • Tony Halme /ps
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

30.3.—1.4. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Maija Perho /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Matti Väistö /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.3. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

30.3.—4.4. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.3. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Roger Jansson /r
 • Lauri Kähkönen /sd

30. ja 31.3. edustajat

 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 24. päivänä maaliskuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 20/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

2, 3 ja 5 § hyväksytään keskustelutta.

6 §

Keskustelu:

Merikukka Forsius /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälän 2 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisesti seuraavasti: "Jos kliiniseen lääketutkimukseen osallistuva ei kykene itse antamaan terveydentilansa vuoksi suostumustaan tutkimukseen osallistumiseksi eikä hoidon kiireellisyyden vuoksi ole mahdollista ottaa yhteyttä hänen omaisiinsa, tutkittavaa hoitoa voidaan potilaalle antaa, jos se katsotaan hänen etunsa mukaiseksi. Potilaan tietoja voidaan tällöin käyttää tutkimukseen vain, jos häneltä tai hänen edustajaltaan saadaan tähän jälkikäteen suostumus."

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Merikukka Forsius ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

__________

Ed. Veijo Puhjo merkitään läsnä olevaksi.

__________

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Forsiuksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 77 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 65.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 ja 8 §, 10 a — 10 i § ja 2 a luvun otsikko sekä 17—19, 24 ja 27 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 1.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 33/3/2004

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen