Täysistunnon pöytäkirja 34/2006 vp

PTK 34/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. TIISTAINA 4. HUHTIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jari Koskinen /kok
 • Astrid Thors /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.4. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

4. ja 5.4. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk

4.—6.4. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

4.—7.4. edustaja

 • Saara Karhu /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.4. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

4.—7.4. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.4. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Eero Lämsä /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

4.—6.4. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Martin Saarikangas /kok

4.—7.4. edustaja

 • Antti Kaikkonen /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 30. päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 15/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella 31. päivältä maaliskuuta 2006 on eduskunnalle saapunut hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 (K 4/2006 vp).

Tämä kertomus ja kielilain 37 §:n nojalla eduskunnalle vaalikausittain hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona annettava kielilainsäädännön soveltamista koskeva valtioneuvoston kertomus sekä hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistoksi tarkoitetut Suomen kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2005, Työllisyyskertomus vuodelta 2005 ja Sosiaali- ja terveyskertomus 2006 on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne edustajille.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Lauri Oinonen ja varajäsenyydestä ed. Timo Kalli,

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Matti Väistö,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Seppo Särkiniemi,

talousvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Simo Rundgren ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä ed. Juha Rehula.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 5. päivänä huhtikuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 31. päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen antama selvitys sidonnaisuuksistaan (M 2/2006 vp). Tämä selvitys on nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on lakivaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että lakivaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Juhani Sjöblom.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantaina istunnossa.

PTK 33/4/2006

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​