Täysistunnon pöytäkirja 35/2006 vp

PTK 35/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

35. KESKIVIIKKONA 5. HUHTIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Maija Rask /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kalevi Olin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.4. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.4. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.4. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Rask /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

5. ja 6.4. edustaja

 • Lyly Rajala /kok

5.—7.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Mauri Salo ja varajäseneksi ed. Lauri Oinonen,

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi ed. Simo Rundgren,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Pekka Nousiainen,

talousvaliokunnan varajäseneksi ed. Mauri Salo ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Kyösti Karjula.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan.

Samalla puhemiesneuvosto ehdottaa, että ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa kertomuksesta lausunto perustuslakivaliokunnalle tämän kevätistuntokauden kuluessa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa kertomuksesta lausunto tämän kevätistuntokauden kuluessa, sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2006 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja suuren valiokunnan on annettava asiasta lausunto 12.5.2006 mennessä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja suuren valiokunnan on annettava asiasta lausunto 12.5.2006 mennessä.

9) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2006 vp (Unto Valpas /vas)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

10) Laki opintotukilain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2006 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi eläkesäätiölain, vakuutuskassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen