Täysistunnon pöytäkirja 35/2010 vp

PTK 35/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

35. PERJANTAINA 9. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.00—13.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Raija Vahasalo /kok (s)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 9.4.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 37—46/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 67, 73, 78, 124, 125, 127, 128/2010 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Marjaana Koskinen vapautusta tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Täydennysvaali toimitetaan tiistaina 13.4.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Afganistanin tilanteesta ja Suomen osallistumisesta ISAF-operaatioon

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 1 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 8.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 34/2/2010

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: "Eduskunta ei hyväksy esitystä lisätä Afganistanissa palvelevien suomalaisten sotilaallisen kriisinhallintajoukon määrää 145:stä 195:een. Henkilöstö- ja resurssilisäykset painotetaan siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön suunnitelman onnistumiseen parantaen näiden toimijoiden toimintamahdollisuuksia."

Ed. Pentti Oinonen on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: "Eduskunta ei hyväksy suomalaisten joukkojen väliaikaista vahvistamista Afganistanissa ja edellyttää suomalaisten joukkojen hallittua vetäytymistä Afganistanista."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin äänestetään ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 149, ei 5, tyhjiä 1; poissa 44.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 128, ei 26; poissa 45.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 127, ei 27, tyhjiä 2; poissa 43.

( Ään. 3 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 34/3/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—4 §:n ja 1 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

5 §

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on asian vireilletulo, ja esitän, että vireilletuloon on oikeutettu myös sellainen rekisteröity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön tai ympäristön vaaliminen.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 139, ei 17; poissa 43.

( Ään. 4 )

6 §

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on vaarantamiskielto, ja valiokunnan mietinnössä todetaan, että suojelun turvaaminen voidaan toteuttaa vain silloin vaarantamiskiellolla, kun tämä on tämä on välttämätöntä, jotenka, arvoisa puhemies, esitän, että tämä vaarantamiskielto on kuitenkin määrättävä aina, kun suojelun turvaaminen sitä edellyttää. Siis tämä välttämättä-sana poistetaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tässä vaiheessa riittää kyllä kylmä ehdotus.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 139, ei 15; poissa 45.

( Ään. 5 )

7 §

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen mukaista muotoilua.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan kylmästi.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 138, ei 15; poissa 46.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 8—12 §:n ja 2 luvun otsikon, 13—15 §:n ja 3 luvun otsikon sekä 16—20 §:n ja 4 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

21 §

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen mukaista muotoilua.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 21 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 139, ei 17; poissa 43.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi 22—24 §:n ja 5 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 13.4.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen