Täysistunnon pöytäkirja 36/2008 vp

PTK 36/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

36. TORSTAINA 10. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.4. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

11.—21.4. edustaja

 • Janina Andersson /vihr

12.—21.4. edustaja

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

14. ja 15.4. edustaja

 • Lauri Oinonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.4. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 35/2/2008

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 132, ei 25; poissa 42.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Samalla puhemiesneuvosto ehdottaa, että muille valiokunnille varataan mahdollisuus antaa asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle 9.5.2008 mennessä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 38/3/2008

4) Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2008 vp  (Jacob Söderman /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 4.4.2008 pidetyssä istunnossa.

PTK 33/3/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Laki rikoslain 2 c luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 21/2008 vp (Matti Kauppila /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2008 vp (Markku Pakkanen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen