Täysistunnon pöytäkirja 36/2010 vp

PTK 36/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

36. TIISTAINA 13. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—16.01 ja 20.02—21.34), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—20.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Matti Kangas /vas
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.29)
 • Pia Viitanen /sd (15.15)
 • Matti Kangas /vas (15.30)
 • Sampsa Kataja /kok (15.47)

__________

Kertomukset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 30.3.2010 antanut eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2009 (K 5/2010 vp).

Toimenpidekertomukseen liittyvät oheisai-neistona työllisyyskertomus vuodelta 2009, kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2009 ja sosiaali- ja terveyskertomus 2010.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Johanna Ojala-Niemelän.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011—2014

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 2. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 7.5.2010.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 7.5.2010.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12)  Hallituksen esitys pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 274/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 14.4.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen