Täysistunnon pöytäkirja 36/2013 vp

PTK 36/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

36. KESKIVIIKKONA 10. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.21—19.02) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.02—22.01).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Katja Taimela /sd
 • __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 31/2013 vp

  Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

  Asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon tänään pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

  PTK 35/1/2013

  Päätökset

  Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

  2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 32/2013 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

  Päätökset

  Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

  3) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 26/2013 vp

  Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

  4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 27/2013 vp

  Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

  5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 28/2013 vp

  Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

  6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 29/2013 vp

  Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

  7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 30/2013 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

  Päätökset

  Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

  8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 7 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 33/2013 vp

  Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

  9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 34/2013 vp

  Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

  10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 35/2013 vp

  Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

  11) Hallituksen esitys eduskunnalle joukkoliikennelain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 36/2013 vp

  Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

  12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 37/2013 vp

  Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

  13) Hallituksen esitys eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 38/2013 vp

  Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

  14) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017

  Lähetekeskustelu

  Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2013 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 3.5.2013. Asian käsittely keskeytettiin 9.4.2013 pidetyssä täysistunnossa.

  PTK 34/1/2013

  Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 15) asiasta.

  Päätökset

  Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 3.5.2013.

  15) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017 27.3.2013 annetun valtioneuvoston selonteon (VNS 3/2013 vp) täydentämisestä

  Lähetekeskustelu

  Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2013 vp

  Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 3.5.2013.

  16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 92/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2013 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 11.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

  17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 22/2013 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2013 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 11.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

  18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 12/2013 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2013 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 11.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

  19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koloveden kansallispuistosta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 181/2012 vp

  Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2013 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 11.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 11.4.2013 kello 16.

  Täysistunto lopetettiin kello 22.01.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen