Täysistunnon pöytäkirja 37/2002 vp

PTK 37/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. PERJANTAINA 5. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Maija Rask /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.4. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

7. ja 8.4. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

8.—11.4. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.4. edustaja

 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 43—46/2002 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan huhtikuun 4. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä (VNS 3/2002 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain istuntoon.

__________

Ympäristövaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Biaudet vapautusta ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ympäristövaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 9. päivänä huhtikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 2/2002 vp

Lakialoite  LA 97/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 38/3/2002

3) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2002 vp

Puhemies:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3) asia.

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäisen ponnen 1) ja 2) kohtaan sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään.

Ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvät, sopimusten hyväksymistä koskevat ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​