Täysistunnon pöytäkirja 37/2004 vp

PTK 37/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. PERJANTAINA 2. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Ilkka Taipale /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.4. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.4. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.4. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Seppälä /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 2. päivänä huhtikuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 32—44/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 23, 24, 26, 30, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59—64, 66, 68—70, 72—77, 79—85, 87, 88, 91, 95, 99, 102/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee päätöksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että mietinnön ensimmäisessä ponnessa tarkoitettua päätöstä ei hyväksytä ja että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy päätöksen ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, ne on hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön ensimmäisessä ponnessa tarkoitetun päätöksen ja lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (solvenssi I)

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 13. päivänä huhtikuuta kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​