Täysistunnon pöytäkirja 37/2005 vp

PTK 37/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. TIISTAINA 12. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Esko Ahonen /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.4. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

12. ja 13.4. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr

12.—14.4. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Jouko Skinnari /sd

12.—15.4. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /r
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Satonen /kok

12.—20.4. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.4. edustaja

 • Kauko Juhantalo /kesk

12.—15.4. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.4. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Arto Seppälä /sd

12. ja 13.4. edustaja

 • Martin Saarikangas /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 7. päivänä huhtikuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 14/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Thors ehdottanut, että myös lakivaliokunnan tulisi antaa asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Thorsin ehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2004 vp

Lakialoite  LA 16/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen n:o 278/2004 vp ja lakialoitteeseen n:o 16 pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen n:o 278/2004 vp ja lakialoitteeseen n:o 16 pohjautuvan lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2005 vp

Lakialoite  LA 136/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Laki kotitalousvähennyksen laajentamisesta Kainuun maakunnan alueella

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 148/2004 vp (Jyrki Katainen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Viime perjantain istunnossa asian käsittely keskeytettiin.

PTK 36/2/2005

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​