Täysistunnon pöytäkirja 38/2002 vp

PTK 38/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

38. TIISTAINA 9. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Pehr Löv /r
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.4. edustajat

 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Martti Tiuri /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd

9. ja 10.4. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Jari Vilén /kok

9.—11.4. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Heli Paasio /sd

9.—12.4. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Maija Perho /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.4. edustajat

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Riitta Prusti /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.4. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 4. päivänä huhtikuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 16—18/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 16 osalta valtiovarainvaliokunnan, liikennevaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asian U 17 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asian U 18 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ympäristövaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että ympäristövaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Wideroos.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Totean, että selonteon lähetekeskustelussa käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros 10 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen seuraa nopeatahtinen keskusteluosuus ed. Rajamäen puheenvuoroon saakka. Nopeatahtisessa keskustelussa puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 2/2002 vp

Lakialoite  LA 97/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 37/2/2002

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain täysistunnossa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 39/1/2002

4) Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2002 vp

Lakialoite  LA 138/2000 vp, 114/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstaina kello 18 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstaina kello 18 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio