Täysistunnon pöytäkirja 38/2004 vp

PTK 38/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

38. TIISTAINA 13. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Pertti Salovaara /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.4. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

13. ja 14.4. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.4. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Pertti Salovaara /kesk

13.—15.4. edustajat

 • Reijo Laitinen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.4. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas

13. ja 14.4. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

13.—16.4. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 1. ja 7. päivänä huhtikuuta 2004 päivätyillä kirjelmillään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 21—23/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 21 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 22 osalta hallintovaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 23 osalta valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003

Puhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella kuluvan huhtikuun 2. päivältä on eduskunnalle saapunut Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 (K 1/2004 vp). Tämä kertomus ja sen oheisaineistoksi tarkoitetut Suomen kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2003 ja Työllisyyskertomus vuodelta 2003 on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne edustajille.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella viime maaliskuun 25. päivältä on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003 (K 3/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella viime maaliskuun 25. päivältä on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003 (K 4/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2003

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvoston kirjelmän ohella viime helmikuun 25. päivältä on eduskunnalle saapunut Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 9 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu kertomus rahaston toiminnasta vuodelta 2003 (K 2/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 52 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (solvenssi I)

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28, 151/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 68, 126, 163/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen