Täysistunnon pöytäkirja 38/2006 vp

PTK 38/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

38. TIISTAINA 18. HUHTIKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Timo Kalli /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.4. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

18. ja 19.4. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Jari Vilén /kok

18.—20.4. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.4.—7.5. edustaja

 • Tony Halme /ps

18.4. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

18.—21.4. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

18.—25.4. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

18.4.—7.5. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.4. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Arto Seppälä /sd

18. ja 19.4. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 12. päivänä huhtikuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 16/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 59, 112, 131, 140/2003 vp, 96, 113, 125/2004 vp, 84, 108, 125, 152/2005 vp, 19, 23/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 39/1/2006

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 1 valtioneuvoston selonteosta, joka koskee siirtymäaikalain vaikutuksia sekä työvoiman ja vapaan liikkuvuuden vaikutuksia työmarkkinatilanteeseen eri aloilla.

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama kannanoton sanamuoto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan kannanotoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan selonteon johdosta ehdottaman kannanoton sanamuodon.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laeiksi eläkesäätiölain, vakuutuskassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 37/2004 vp, 42/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 23/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 31/2004 vp, 20, 30, 41/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 78/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​