Täysistunnon pöytäkirja 39/2002 vp

PTK 39/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

39. KESKIVIIKKONA 10. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.4. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Kimmo Sasi /kok

10. ja 11.4. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Mikko Immonen /vas
 • Juha Karpio /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.4. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

10. ja 11.4. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.4. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Outi Ojala /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vähänäkki /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 2/2002 vp

Lakialoite  LA 97/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

PTK 38/3/2002

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 2. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

(Hälinää) Arvoisat edustajat, toivon, että istuudutte paikoillenne ja hiljennytte kuuntelemaan, jotta voimme kuulla mahdolliset ehdotukset.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

24 a § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Ensimmäinen varapuhemies:

Voimaantulosäännös käsitellään momenteittain.

Voimaantulosäännöksen 1 momentti

Keskustelu:

Annika Lapintie /vas:

Rouva puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta vuonna 2002.

Katja Syvärinen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lapintien ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Lapintie ed. Syvärisen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännöksen 1 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 6 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännöksen 2 momentti

Keskustelu:

Annika Lapintie /vas:

Rouva puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että 2 momentti poistetaan eli että millekään kuljettajaryhmälle ei myönnetä pidempää siirtymäaikaa.

Katja Syvärinen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lapintien ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Lapintie ed. Syvärisen kannattamana ehdottanut vastalauseen mukaisesti, että voimaantulosäännöksen 2 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 6 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy liikennevaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Mikko  Elo  /sd:

Puhemies! Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että asia voitaisiin lähettää valiokuntaan niin kuin puhemiesneuvosto ehdottaa.

Toinen varapuhemies:

Kun asia on ensimmäisen kerran esillä eikä sitä ole yksimielisesti päätetty lähettää valiokuntaan, asia jää silloin pöydälle. Ajankohdasta vain voidaan päättää.

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kuoppa ehdottanut, että asia pannaan pöydälle huomiseen varsinaiseen täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Kuopan ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle huomenna kello 18 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 232/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna kello 18 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​