Täysistunnon pöytäkirja 39/2006 vp

PTK 39/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

39. KESKIVIIKKONA 19. HUHTIKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.4. edustajat

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

19.—21.4. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

19.—29.4. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

24.—29.4. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.4. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.4. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Juha Rehula /kesk

19. ja 20.4. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2005

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että kirjelmän ohella maaliskuulta 2006 on eduskunnalle saapunut Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005 (K 5/2006 vp). Tämä eduskunnan työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti annettu kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 59, 112, 131, 140/2003 vp, 96, 113, 125/2004 vp, 84, 108, 125, 152/2005 vp, 19, 23/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 38/2/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus

1 § hyväksytään keskustelutta.

11 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälän 1 momentti saa sen muodon, joka on nimissäni olevassa lakialoitteessa n:o 23, mikä tarkoittaa opintorahaan lisättävää lapsikorotusta.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Rouva puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen n:o 23 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 62 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 35.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 a § hyväksytään keskustelutta.

17 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on nimissäni olevassa lakialoitteessa n:o 23, jolla nostetaan vapaan tulon rajaa.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Rouva puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen n:o 23 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 56 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 34.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

19 §

Keskustelu:

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 19 § saa vastalauseen mukaisen muodon eli vanhempien tuloja ei oteta huomioon opintotukea myönnettäessä toisella asteella.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Valppaan ehdotusta.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 19 §:n 3 momentti saa sen muodon, joka on lakialoitteessa n:o 108/2005 vp, mikä tarkoittaa sitä, että vanhempien tuloja ei oteta huomioon niin ankaralla tavalla kuin hallituksen esitys merkitsee, mutta kuitenkin hieman lievemmällä tavalla kuin ed. Valpas esittää.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen n:o 108/2005 vp mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kankaanniemen ja ed. Valppaan ehdotusten välillä

Ed. Kankaanniemen ehdotus "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 42 ei-ääntä, 18 tyhjää; poissa 34.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaanniemen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2)  Terveydenhuollon tulevaisuudennäkymät

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 2/2006 vp (Jyrki Katainen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on ajankohtaiskeskustelu terveydenhuollon tulevaisuudennäkymistä. Esittelypuheenvuoron asiasta käyttää keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Jyrki Katainen. Tämän puheenvuoron pituus on enintään 10 minuuttia. Sen jälkeen seuraavat sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataisen ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälän puheenvuorot, joiden pituus on enintään 5 minuuttia. Näiden puheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan V-painikkeella, ja ne saavat kestää enintään 3 minuuttia.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 78/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/1/2006

4) Hallituksen esitys laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 37/2004 vp, 42/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 23/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​