Täysistunnon pöytäkirja 4/2004 vp

PTK 4/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

4. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.2. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.2. edustajat

 • Kalevi Lamminen /kok
 • Minna Sirnö /vas

5. ja 6.2. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.2. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Henrik Lax /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

5. ja 6.2. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Välikysymys 1/2004 vp: Palkansaajien työsuhdeturvan parantaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Kari Uotila ja 21 muuta edustajaa ovat 4. päivänä helmikuuta 2004 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen palkansaajien työsuhdeturvan parantamisesta (VK 1/2004 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Uotilalle välikysymyksen esittämistä varten.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen.

"Eduskunnalle

Hallituksen työllisyystavoite karkaa yhä kauemmaksi. Ns. Kiina-ilmiö jyllää. Tuotantoa lopetetaan ja siirretään ulkomaille. Samaan aikaan monet yritykset jakavat omistajilleen huippuosinkoja.

Viimeisin murheen viesti on Wärtsilä Oyj:ltä. Se on sulkemassa Turun tehtaan ja siirtämässä moottoreiden valmistuksen Italian Triesteen, vaikka toiminta on ollut kannattavaa. Se on kova isku koko henkilöstölle.

Kannattavan ja kilpailukykyisen toiminnan siirtäminen Suomesta huolestuttaa kaikkia kansalaisia. Erityisen järkyttävä tilanne on työttömyysuhan alla eläville ja heidän läheisilleen. Monelle asuntovelalliselle tilanne on todella tukala.

On tuomittavaa ja käsittämätöntä, että maailman kilpailukykyisimmäksi maaksi nimetyssä Suomessa suljetaan kannattavia tehtaita.

On pakko kysyä, voiko tällaista edes pitää lainmukaisena, sillä todellisia tuotannollisia ja taloudellisia syitä kannattavien tehtaiden sulkemiselle ei ole.

Työpaikkojen lopettamiset johtavat työttömyyden kasvuun, inhimilliseen hätään, verotulojen menetyksiin ja vuosikymmenten kuluessa kehitetyn osaamisen häviämiseen Suomesta. Mielestämme näin ei voi jatkua. Vaadimme maan hallitukselta ja työnantajilta pikaisia toimia työpaikkakadon pysäyttämiseksi.

Lainsäädännössä on pahoja puutteita

Suomessa työntekijöiden irtisanominen on helppoa ja halpaa. Tätä suuryritykset käyttävät häikäilemättä hyväkseen. Esimerkiksi Italiassa työnantaja joutuu maksamaan 20 kk:n palkan irtisanomalleen pitkäaikaiselle työntekijälle. Myös muissa EU-maissa irtisanomissuoja on Suomea parempi.

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain tarkoituksena oli, että ennen peruuttamatonta tuotannon supistamista tai lopettamista ja työvoiman vähennyksiä osapuolilla olisi mahdollisuus arvioida yhdessä tilanne ja neuvotella eri vaihtoehdoista. Käytännössä YT-laista on kuitenkin muodostunut yhä useammin vain muodollisuus ilman, että sillä on ollut vaikutusta itse lopputulokseen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite YT-lain uudistamisesta. Asetettu aikataulu on aivan liian hidas. Jatkuvien joukkoirtisanomisten estämiseksi lakia on muutettava nopeasti.

On panostettava elinkeinojen kehittämiseen

Hallituksen työllisyystavoite 100 000 uuden työpaikan luomiseksi ei toteudu. Irtisanomisten ja massatyöttömyyden runtelemille paikkakunnille on osoitettava lisää työllisyysmäärärahoja ja tukea elinkeinojen kehittämiseen. Ihmisiä ei saa jättää heitteille. Hallituksen kykyyn reagoida vaikeiden työmarkkinamuutosten ja -alueiden tilanteeseen on petytty monilla paikkakunnilla.

Muun muassa metalli- ja elektroniikkateollisuus uhkaa siirtyä paitsi lähialueiden halvempien kustannusten maihin myös Kiinaan ja muualle Aasiaan. Hallituksen pitää käynnistää alan yritysten ja työmarkkinaosapuolten kanssa metalli- ja elektroniikkateollisuuden kehitysohjelma vastapainona tälle kehitykselle.

Myös muilla aloilla tarvitaan vastaavia kehitysohjelmia

Pelkäämme, että hallituksen käynnistämä globalisaatioselvitys ei riittävän konkreettisesti pureudu elinkeinohaaran ja yritystason kysymyksiin.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä välittömiin toimiin Wärtsilä Oyj:n Turun moottoritehtaan ja muiden yritysten henkilöstön aseman turvaamiseksi ja suomalaisten palkansaajien työsuhdeturvan parantamiseksi EU:n jäsenmaiden tasolle?

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2004

 • Kari Uotila /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tänään päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä (VN 1/2004 vp) ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut pääministeri Matti Vanhasen ja ministereiden Antti Kalliomäki, Jan-Erik Enestam, Johannes Koskinen, Tarja Filatov, Seppo Kääriäinen, Kari Rajamäki, Leena Luhtanen, Juha Korkeaoja, Ulla-Maj Wideroos, Liisa Hyssälä, Hannes Manninen, Tuula Haatainen, Paula Lehtomäki ja Tanja Karpela ilmoitukset muutoksista heidän 24. päivänä kesäkuuta 2003 antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kyselytunnille varattu aika on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 5/3/2004

3) Hallituksen esitys Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen