Täysistunnon pöytäkirja 4/2005 vp

PTK 4/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

4. PERJANTAINA 4. HELMIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.2. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 4. päivänä helmikuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 1—4/2005 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eilen 3. päivänä helmikuuta 2005 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä (VN 1/2005 vp) ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut pääministeri Vanhasen ja ministereiden Kalliomäki, Enestam, Mönkäre, Koskinen, Pekkarinen, Filatov, Kääriäinen, Rajamäki, Luhtanen, Korkeaoja, Wideroos, Hyssälä, Manninen, Haatainen, Lehtomäki ja Karpela ilmoittamat muutokset heidän 24. päivänä kesäkuuta 2003 antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan sekä niihin sen jälkeen ilmoitettuihin muutoksiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 268/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 269/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 270/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 271/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 272/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 273/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 274/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 275/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 276/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​