Täysistunnon pöytäkirja 4/2006 vp

PTK 4/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

4. KESKIVIIKKONA 8. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Olin /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Arto Satonen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.2. edustajat

 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.2. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.2. edustajat

 • Lasse Hautala /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk

8.—10.2. edustajat

 • Jari Koskinen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Toinen varapuhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

8.—15.2. edustaja

 • Minna Sirnö /vas

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

Ed. Ala-Nissilän edustajantoimi

Toinen varapuhemies:

Ed. Olavi Ala-Nissilä on eduskunnalle osoittamassaan, 2. päivänä helmikuuta 2006 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1. päivästä maaliskuuta 2006 alkaen tultuaan nimitetyksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ed. Olavi Ala-Nissilälle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 1. päivästä maaliskuuta 2006 lukien.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuudet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti ovat eduskunnalle saapuneet 19. päivänä joulukuuta 2005 päivätty eduskunnan oikeusasiamiehen Riitta-Leena Paunion ja 18. päivänä lokakuuta 2005 päivätty eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jukka Lindstedtin antama selvitys sidonnaisuuksistaan. Nämä selvitykset ovat nähtävillä keskuskansliassa.

__________

Puhemiehen huomautus ed. Halmeelle

Toinen varapuhemies:

Tutustuttuani eilen pidetyn täysistunnon pöytäkirjaan olen todennut, että ed. Tony Halme on päiväjärjestyksen 9) asiassa käyttänyt puheenvuoron, joka ei täytä perustuslain 31 §:n kansanedustajalta edellyttämän vakaan ja arvokkaan käytöksen vaatimusta. Tämän johdosta huomautan ed. Tony Halmeelle asiasta.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 1/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 1. päivänä helmikuuta 2006 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteinä olevat pääministeri Matti Vanhasen ja ministereiden Enestam, Kalliomäki, Tuomioja, Pekkarinen, Filatov, Luhtanen, Wideroos, Hyssälä, Haatainen, Karpela, Kiviniemi ja Huovinen selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 231/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 232/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 149/2005 vp (Markku Rossi /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 158/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​