Täysistunnon pöytäkirja 4/2013 vp

PTK 4/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

4. TORSTAINA 7. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.02—17.29), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.29—19.02) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.02—21.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • James Hirvisaari /ps
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Anna Kontula /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2012 vp

Lakialoite  LA 58, 59/2011 vp

Toimenpidealoite  TPA 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle 6.2.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 3/9/2013

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadzikistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 189/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 190/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 191/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2012 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 198/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. Asian käsittely keskeytettiin 6.2.2013 pidetyssä istunnossa.

PTK 3/2/2013

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 8.2.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen