Täysistunnon pöytäkirja 40/2001 vp

PTK 40/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. PERJANTAINA 6. HUHTI KUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Esko Helle /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Tero Mölsä /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.4. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.4. edustajat

 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Henrik Lax /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.4. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Kirsi Piha /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 26—29/2001 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 3. päivänä kuluvaa kuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 271—273/2000 vp, 1—41/2001 vp.

__________

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2000

Puhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella viime maaliskuun 28. päivältä on eduskunnalle saapunut hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2000 (K 5/2001 vp). Tämä kertomus sekä sen liiteaineistona olevat Suomen kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2000 ja Työllisyyskertomus vuodelta 2000 on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 57, 81, 109, 116, 134, 144, 157/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 17. päivänä huhtikuuta kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio