Täysistunnon pöytäkirja 40/2004 vp

PTK 40/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.4. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Ilkka Kanerva /kok

15.—22.4. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk

15.—23.4. edustaja

 • Bjarne Kallis /kd

15.—25.4. edustajat

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Virpa Puisto /sd

15.—26.4. edustaja

 • Katri Komi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.4. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Raija Vahasalo /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.4. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Minna Sirnö /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28, 151/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 68, 126, 163/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 4. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 39/1/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esityksiin n:ot 28 ja 151/2003 vp pohjautuvan 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Jo tässä vaiheessa ilmoitan, että lakiehdotuksen 81, 103 ja 201 §:stä äänestetään tarvittaessa momenteittain ja kohdittain.

1—10 § ja 1 luvun otsikko, 11—16 § ja 2 luvun otsikko, 17—32 § ja 3 luvun otsikko sekä 33—38 § hyväksytään keskustelutta.

39 §

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 39 § hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

33 §:n edellä oleva väliotsikko, 40—44 § ja 40 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 45—51 § hyväksytään keskustelutta.

52 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 52 §:n 1 momentti saa sen muodon kuin on vastalauseessa 2.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

53 §

Keskustelu:

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 momentti hyväksytään seuraavassa muodossa: "Oleskelulupa voidaan myöntää vuotta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi, jos oleskelulupa myönnetään sellaista oikeustointa tai sellaisia opintoja varten, jotka suoritetaan tiedossa olevan määräajan kuluessa, taikka jos se on työsuhteen keston kannalta perusteltua. Määräaikaista oleskelulupaa ei saa kuitenkaan myöntää yli kahdeksi vuodeksi."

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Huotarin ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 momentti hyväksytään seuraavassa muodossa: "Oleskelulupa voidaan myöntää vuotta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi, jos oleskelulupa myönnetään sellaista oikeustointa tai sellaisia opintoja varten, jotka suoritetaan tiedossa olevan määräajan kuluessa, taikka jos se on työsuhteen keston kannalta perusteltua. Määräaikaista oleskelulupaa ei saa kuitenkaan myöntää yli kahdeksi vuodeksi."

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Huotari ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Huotarin ja Essayahin ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Huotarin ja Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

45 §:n edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

54 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 54 §:n 5 momentti saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 54 §:n 3 momentti hyväksytään seuraavassa muodossa: "Ulkomaalaiselle, jolle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa 45 §:n 1 momentin perusteella työntekoa tai elinkeinon harjoittamista taikka opiskelua varten, myönnetään kahden vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen jatkuva oleskelulupa, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat edelleen voimassa." Ehdotan myös, että uusi 5 momentti hyväksytään seuraavassa muodossa: "Ulkomaalaiselle, joka on Suomessa suorittanut tutkinnon tai valmistunut ammattiin, myönnetään työntekijän oleskelulupa 5 luvussa säädetyin edellytyksin." Tällöin mietinnön 5 momentti siirtyy 6 momentiksi.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Puhjon ja ed. Essayahin ehdotusten välillä

Ed. Puhjon ehdotus "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 20 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 35.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Puhjon ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

55 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 55 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

56 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään siinä muodossa, kuin se on vastalauseessa 3.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

57 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään siinä muodossa, kuin se on vastalauseessa 3.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

54 §:n edellä oleva väliotsikko, 58 ja 59 § ja 58 §:n edellä oleva väliotsikko, 60—69 § ja 60 §:n edellä oleva väliotsikko ja 4 luvun otsikko sekä 70—72 § hyväksytään keskustelutta.

73 §

Keskustelu:

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 73 §:n 3 momentti hyväksytään näin kuuluvana: "Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen taikka pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevan ulkomaalaisen, tulee viivytyksettä toimittaa työvoimatoimistolle 1 momentissa tarkoitettu selvitys sekä ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus."

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Väistön ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Väistö ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Väistön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 163 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 35.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Väistön ehdotuksen.

74—78 § ja 70 §:n edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

79 §

Keskustelu:

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 79 §:n 2 momentti poistetaan.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven hyvää ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 79 §:n 2 momentti poistetaan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että 2 momentti poistetaan.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut myös, että 2 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Mustajärven ja Essayahin ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Mustajärven ja Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

80 §

Keskustelu:

Markus Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 80 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 7 kohta: "tilapäisen oleskeluluvan nojalla työskentelevän ulkomaalaisen perheenjäsenenä siten, että työnteko-oikeutta koskevat vastaavat rajoitukset kuin päähakijan työnteko-oikeutta, ammattialaa lukuun ottamatta."

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven hyvää ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 80 §:n 1 momenttiiin lisätään uusi 7 kohta: "tilapäisen oleskeluluvan nojalla työskentelevän ulkomaalaisen perheenjäsenenä siten, että työnteko-oikeutta koskevat vastaavat rajoitukset kuin päähakijan työnteko-oikeutta, ammattialaa lukuun ottamatta."

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Mustajärven ja Essayahin ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Mustajärven ja Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

81 §

Puhemies:

Tämä pykälä käsitellään momenteittain ja kohdittain.

81 §:n 1 momentin 1—3 kohta hyväksytään keskustelutta.

81 §:n 1 momentin 4 kohta

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 momentin 4 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "tulee puutarhatalouden kausiluonteiseen sadonkorjuutyöhön enintään kolmen kuukauden ajaksi;"

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 momentin 4 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "tulee puutarhatalouden kausiluonteiseen sadonkorjuutyöhön enintään kolmen kuukauden ajaksi;"

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 momentin 4 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "tulee puutarhatalouden kausiluonteiseen sadonkorjuutyöhön enintään kolmen kuukauden ajaksi;"

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven hyvää ehdotusta.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Esa Lahtelan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että 1 momentin 4 kohta hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Esa Lahtela on ed. Tero Rönnin kannattamana ehdottanut, että 4 kohta hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että 4 kohta hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Essayahin, Esa Lahtelan ja Mustajärven ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Essayahin, Esa Lahtelan ja Mustajärven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

81 §:n 1 momentin 5 kohta hyväksytään keskustelutta.

81 §:n 1 momentin uusi 6 kohta

Keskustelu:

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 81 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 6 kohta: "haettuaan oleskelulupaa ei kuuden kuukauden kuluessa ole saanut lainvoimaista päätöstä;"

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven mainiota ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että 1 momenttiin lisätään uusi 6 kohta hänen edellä esittämänsä mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

81 §:n 1 momentin 6 kohta ja 2 momentin 1 kohta hyväksytään keskustelutta.

81 §:n 2 momentin 2 kohta

Keskustelu:

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 81 §:n 2 momentin 2 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "ulkomaisessa omistuksessa tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon henkilökuntaan kuuluvana, kun ulkomaalainen kuljettaa ajoneuvoa, jolla rajan ylittävä kuljetus viedään määräpaikkaan tai haetaan lähtöpisteestä, taikka kun liikennöinti Suomessa liittyy säännölliseen reittiliikenteeseen paikkakuntien välillä, joista ainakin yksi sijaitsee ulkomailla, eikä ulkomaalaisella ole asuinpaikkaa Suomessa; tai"

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 81 §:n 2 momentin 2 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "ulkomaisessa omistuksessa tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon henkilökuntaan kuuluvana, kun ulkomaalainen kuljettaa ajoneuvoa, jolla rajan ylittävä kuljetus viedään määräpaikkaan tai haetaan lähtöpisteestä, taikka kun liikennöinti Suomessa liittyy säännölliseen reittiliikenteeseen paikkakuntien välillä, joista ainakin yksi sijaitsee ulkomailla, eikä ulkomaalaisella ole asuinpaikkaa Suomessa; tai"

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 81 §:n 2 momentin 2 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "ulkomaisessa omistuksessa tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon henkilökuntaan kuuluvana, kun ulkomaalainen kuljettaa ajoneuvoa, jolla rajan ylittävä kuljetus viedään määräpaikkaan tai haetaan lähtöpisteestä, taikka kun liikennöinti Suomessa liittyy säännölliseen reittiliikenteeseen paikkakuntien välillä, joista ainakin yksi sijaitsee ulkomailla, eikä ulkomaalaisella ole asuinpaikkaa Suomessa; tai"

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan myös omalta osaltani kannattaa ed. Gustafssonin ehdotusta. Siinä pyritään puuttumaan tärkeään kuljetusalan asiaan, josta myös valiokunta on ollut erittäin huolissaan.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jukka Gustafsson ed. Matti Väistön kannattamana ehdottanut, että 2 momentin 2 kohta hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että 2 kohta hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että 2 kohta hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Gustafssonin, Mustajärven ja Essayahin ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Gustafssonin, Mustajärven ja Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 1 jaa- ja 163 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt edustajien Gustafssonin, Mustajärven ja Essayahin ehdotuksen.

81 §:n 2 momentin 3 kohta ja 3 momentti sekä 79 §:n edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

82 § hyväksytään keskustelutta.

83 §

Keskustelu:

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 momentti saa seuraavan muodon: "Ulkomaalaisvirasto myöntää työvoimatoimiston 1 momentin mukaan tekemän myönteisen ratkaisun jälkeen ulkomaalaiselle ensimmäisen työntekijän oleskeluluvan, jollei 75 §:n 2 kohdasta muuta johdu. Työvoimatoimisto päättää, onko kyse 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta perusteettomuudesta."

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Huotarin ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 83 §:n 2 momentti saa seuraavan muodon: "Ulkomaalaisvirasto myöntää työvoimatoimiston 1 momentin mukaan tekemän myönteisen ratkaisun jälkeen ulkomaalaiselle ensimmäisen työntekijän oleskeluluvan, jollei 75 §:n 2 kohdasta muuta johdu. Työvoimatoimisto päättää, onko kyse 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta perusteettomuudesta."

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Huotari ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Koska edustajien Huotarin ja Essayahin ehdotukset ovat saman sisältöiset, on niistä äänestettävä yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Huotarin ja Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

84 §

Keskustelu:

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 momentti saa seuraavan muodon: "Ulkomaalaisvirasto myöntää työvoima- ja elinkeinokeskuksen 1 momentin mukaan tekemän myönteisen ratkaisun jälkeen ulkomaalaiselle ensimmäisen elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan, jollei 76 §:n 2 kohdasta muuta johdu. Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää, onko kyse 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta perusteettomuudesta."

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Huotarin ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 84 §:n 2 momentti saa seuraavan muodon: "Ulkomaalaisvirasto myöntää työvoima- ja elinkeinokeskuksen 1 momentin mukaan tekemän myönteisen ratkaisun jälkeen ulkomaalaiselle ensimmäisen elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan, jollei 76 §:n 2 kohdasta muuta johdu. Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää, onko kyse 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta perusteettomuudesta."

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Huotari ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Koska edustajien Huotarin ja Essayahin ehdotukset ovat saman sisältöiset, on niistä äänestettävä yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Huotarin ja Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

85 ja 86 §, 82 §:n edellä oleva väliotsikko ja 5 luvun otsikko sekä 87 § hyväksytään keskustelutta.

88 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 88 §:ään otetaan uusi 2 momentti sen mukaisena, kuin se on esitetty vastalauseessa 2.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

89—93 § ja 87 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 94 ja 95 § hyväksytään keskustelutta.

96 §

Keskustelu:

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 96 §:n 1 momentti saa seuraavan muodon: "Kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua hakevalle taikka kiintiöpakolaisena Suomeen tulleelle ulkomaalaiselle annetaan kortti, joka osoittaa häntä koskevan hakemusasian olevan Suomessa vireillä. Kortin antaa poliisi tai rajavartiolaitos."

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven hyvää ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 96 §:n 1 momentti saa seuraavan muodon: "Kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua hakevalle taikka kiintiöpakolaisena Suomeen tulleelle ulkomaalaiselle annetaan kortti, joka osoittaa häntä koskevan hakemusasian olevan Suomessa vireillä. Kortin antaa poliisi tai rajavartiolaitos."

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Koska edustajien Mustajärven ja Essayahin ehdotukset ovat saman sisältöiset, on niistä äänestettävä yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Mustajärven ja Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

97 ja 98 § hyväksytään keskustelutta.

99 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

100 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälän 1 ja 2 momentti sekä 3 momentin johdantokappale saavat seuraavan muodon: "Hakijalle turvalliseksi alkuperämaaksi voidaan hakemusta turvapaikkamenettelyssä ratkaistaessa katsoa valtio, jossa hänellä ei ole vainon vaaraa tai vaaraa joutua edellä 88 §:ssä tarkoitetun rangaistuksen tai kohtelun taikka aseellisen selkkauksen tahi ympäristökatastrofin uhriksi. Mitään maata ei tule määritellä yleisesti kaikille turvalliseksi alkuperämaaksi, vaan alkuperämaan turvallisuus tulee arvioida aina yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti. Turvallisen alkuperämaan arvioinnissa tulee ottaa yksilöllisen ja tapauskohtaisen arvioinnin lisäksi huomioon:"

Rosa  Meriläinen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 100 §:n 2 momenttiin lisätään uusi 4 kohta, jossa todetaan, että EU- ja Eta-maat ovat turvallisia maita, jolloin pykälä saa seuraavan muodon: "Turvallisen alkuperämaan arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon: - - 4) kuuluuko valtio jäsenenä Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen."

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan erinomaista ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Rosa Meriläisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä on äänestettävä erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 20 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 41.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

101 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 22 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

102 §

Keskustelu:

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 102 § saa seuraavan muodon, eli uusintahakemus tarkoittaa sitä, että myös muista EU-maista on aikaisemmin annettu päätös: "Uusintahakemuksella tarkoitetaan kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta, jonka ulkomaalainen tekee saatuaan kielteisen päätöksen Ulkomaalaisvirastolta, hallintotuomioistuimelta tai toisen EU:n jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavalta viranomaiselta tai hallintotuomioistuimelta aikaisemmin tekemäänsä hakemukseen, kun hän oleskelee edelleen maassa tai kun hän on kielteisen päätöksen saatuaan lyhyeksi ajaksi poistunut maasta."

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan erittäin isänmaallista ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Tony Halmeen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 4 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 23 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

103 §

Puhemies:

103 § käsitellään momenteittain ja kohdittain.

103 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta hyväksytään keskustelutta.

103 §:n 1 momentin uusi 3 kohta

Keskustelu:

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälän 1 momenttiin lisätään uusi 3 kohta seuraavan sisältöisenä: "hakija on tehnyt 102 §:ssä tarkoitetun uusintahakemuksen, joka ei sisällä uusia asian ratkaisuun vaikuttavia perusteita maahan jäämiselle." Tämä tarkoittaa todellista pikakäännytystä.

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että 1 momenttiin lisätään uusi 3 kohta hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 3 kohtaa, "jaa"; ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 24 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

103 §:n 2 momentin 1 kohta

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 3 mukaisesti, että 103 §:n 2 momentin 1 kohta poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että 2 momentin 1 kohta poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 25 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

103 §:n 2 momentin 2 kohta hyväksytään keskustelutta.

103 §:n 2 momentin 3 kohta

Keskustelu:

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Luovun muutosehdotuksesta, koska todellista pikakäännytystä ei hyväksytty, jotta ainakin nopeutettu menettely säilyisi.

Keskustelu päättyy.

103 §:n 2 momentin 3 kohta hyväksytään.

104 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 3 mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Rosa Meriläinen on ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ensin äänestetään pykälän sisällöstä ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys pykälän sisältöä koskevasta ed. Puhjon ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 26 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

2) Äänestys pykälän poistamista koskevasta ed. Meriläisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 27 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

105 § ja 94 §:n edellä oleva väliotsikko, 106—108 § ja 106 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 109 ja 110 § hyväksytään keskustelutta.

111 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti, että pykälän 2 momentti poistetaan.

Markus  Mustajärvi  /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään 2 vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 28 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

109 §:n edellä oleva väliotsikko, 112—117 §, 112 §:n edellä oleva väliotsikko ja 6 luvun otsikko, 118—133 § ja 7 luvun otsikko, 134—141 § ja 8 luvun otsikko sekä 142—144 § ja 142 §:n edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

145 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 29 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

146 ja 147 § ja 145 §:n edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

148 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 1 momentin 3 kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Markus  Mustajärvi  /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Rosa Meriläinen on ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Puhjon ja ed. Meriläisen ehdotusten välillä

Ed. Puhjon ehdotus "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 14 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 39.

( Ään. 30 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Puhjon ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 40.

( Ään. 31 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

149 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 32 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

150 §, 148 §:n edellä oleva väliotsikko, 151 ja 152 §, 151 §:n edellä oleva väliotsikko ja 9 luvun otsikko, 153—172 § ja 10 luvun otsikko, 173—184 § ja 11 luvun otsikko, 185—189 § ja 12 luvun otsikko sekä 190—194 § hyväksytään keskustelutta.

195 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti, että 195 § poistettaisiin eli Ulkomaalaisvirasto ei saisi valitusoikeutta.

Rosa  Meriläinen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Rosa Meriläisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 33 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

196—200 § hyväksytään keskustelutta.

201 §

Puhemies:

201 § käsitellään momenteittain.

201 §:n 1 momentti hyväksytään keskustelutta.

201 §:n 2 momentti

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 momentti hyväksyttäisiin vastalauseen 3 mukaisena.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että 2 momentti hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 40.

( Ään. 34 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

201 §:n 3 momentti

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 momentti saisi vastalauseessa 1 olevan sisällön, joka tarkoittaa, että nykyinen nopeutettu menettely saadaan toimimaan odotetulla tavalla.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen ehdotusta.

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentti hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa 3.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Nimelläni on jaettu muutosehdotus kyseiseen 3 momenttiin, mutta kun vastoin odotuksiani 103 §:n pikakäännytys ei mennyt lävitse, luovun tästä ehdotuksesta ja siirryn kokoomuksen kannattajaksi tältä osin. (Naurua)

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että 3 momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Rosa Meriläinen on ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että 3 momentti hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Meriläisen ja ed. Kurvisen ehdotusten välillä

Ed. Meriläisen ehdotus "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 45 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 38.

( Ään. 35 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Meriläisen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Meriläisen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 32 ei-ääntä, 14 tyhjää; poissa 39.

( Ään. 36 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

202 § ja 13 luvun otsikko sekä 203—211 § hyväksytään keskustelutta.

212 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 212 §:ään lisätään uusi 3 momentti vastalauseen 2 mukaisesti, jonka mukaan valtakunnallisille työmarkkinajärjestöille tulisi kanneoikeus.

Rosa  Meriläinen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Rosa Meriläisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 37 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

213 § ja 14 luvun otsikko sekä 214 ja 215 § ja 15 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esityksiin n:ot 28 ja 151/2003 vp pohjautuvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen n:o 151/2003 vp sisältyvän 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Puhemies:

Kun hallintovaliokunnan ehdotusta ei ole hyväksytty muuttamattomana, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

__________

Puhemies:

Annan puheenvuoron suuren valiokunnan varapuheenjohtajalle ed. Kimmo Kiljuselle.

Kimmo Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Suuri valiokunta kokoontuu välittömästi tämän päivän ensimmäisen täysistunnon päättymisen jälkeen eli sen jälkeen, kun nyt pidettävä suullinen kyselytunti on päättynyt. Tämä kokous on muuten avoin kaikille kansanedustajille, ja siellä käsitellään juuri käsiteltyä aihetta.

__________

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

__________

4) Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2004 vp (Maija Perho /kok ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Laki ulosottolain 4 luvun 6 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2004 vp (Raimo Vistbacka /ps)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tämän päivän kolmanteen täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tämän päivän kolmanteen täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tämän päivän kolmanteen täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 19.

Täysistunto lopetetaan kello 18.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen