Täysistunnon pöytäkirja 40/2010 vp

PTK 40/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. KESKIVIIKKONA 21. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—17.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Ilkka Viljanen /kok (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.38)
 • Tapani Mäkinen /kok (15.52)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (15.57)
 • Juha Korkeaoja /kesk (16.34)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 91, 94, 97, 105, 106, 110, 116, 126, 129—182, 184—193, 195, 197—200, 203—208, 210—213, 215—218, 226/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 39/10/2010

Keskustelussa on ed. Jukka Gustafsson ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään, ja tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainsäädännön täytäntöönpanoa ja ryhtyy tarvittaessa pikaisesti toimenpiteisiin palkkatuen laajentamiseksi koskemaan myös alle 30-vuotiaita nuoria."

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset lausumaehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen äänin

jaa 103, ei 69; poissa 27.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 2.—4. lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 70; poissa 25.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven 1. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 70; poissa 25.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven 2. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 70; poissa 25.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven 3. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 70; poissa 25.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven 4. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 70; poissa 25.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 63/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 20.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 39/4/2010

Yleiskeskustelun kuluessa on ed. Jacob Söderman ed. Tero Rönnin kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotuksesta on äänestettävä.

Joka haluaa jatkaa asian käsittelyä lakivaliokunnan mietinnön pohjalta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Äänestyksessä asian lähettämisestä valiokuntaan eduskunta päätti jatkaa asian käsittelyä lakivaliokunnan mietinnön pohjalta äänin

jaa 107, ei 71; poissa 21.

( Ään. 7 )

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 42/1/2010

3) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 42/2/2010

4) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Laki elintarvikelain 56 §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2010 vp (Anne Kalmari /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Laki työttömyysturvalain 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2010 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2010 vp (Pauliina Viitamies /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2010 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2010 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2010 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

12) Laki kotikuntalain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2010 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 22.4.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​