Täysistunnon pöytäkirja 41/2001 vp

PTK 41/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TIISTAINA 17. HUHTI KUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Saarinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17. ja 18.4. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

17.—20.4. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.—21.4. edustaja

 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.4. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Paula Kokkonen /kok
 • Leena Rauhala /skl
 • Matti Saarinen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

17. ja 18.4. edustajat

 • Pekka Ravi /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk

17.—20.4. edustaja

 • Seppo Kanerva /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on keskiviikkona 11. päivänä huhtikuuta 2001 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen n:o HE 30/2001 vp.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 5. ja 11. päivänä huhtikuuta 2001 päivätyillä kirjelmillään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat n:ot U 21, 22/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt

6. päivänä kuluvaa kuuta asian U 21 käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikennevaliokunnan on annettava lausunto, sekä

tänään asian n:o U 22 käsiteltäväksi samoin suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2000

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuuston kirjelmän ohella kuluvan huhtikuun 6. päivältä on eduskunnalle saapunut eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2000 (K 6/2001 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

(Hälinää) Arvoisat edustajat, ed. Lax aloittaa vasta sitten kun sali hiljenee!

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen