Täysistunnon pöytäkirja 41/2002 vp

PTK 41/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TORSTAINA 11. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11. ja 12.4. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Kalevi Olin /sd

12.4. edustaja

 • Pentti Tiusanen /vas

15. ja 16.4. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Markku Markkula /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

15.—22.4. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.4. edustaja

 • Maria Kaisa Aula /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.4. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista (VNS 4/2002 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle seuraavaan eli tiistaina 16. päivänä huhtikuuta pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle tiistaina 16. päivänä huhtikuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2002 vp

Lakialoite  LA 138/2000 vp, 114/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Eilen pidetyssä täysistunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 39/4/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Laki tieliikennelain 70 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite   LA 22/2002 vp (Jouni Lehtimäki /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

6) Laki nuorten työpajatoiminnasta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2002 vp (Arto Seppälä /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2002 vp (Inkeri  Kerola /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

8) Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2002 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 20.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​