Täysistunnon pöytäkirja 41/2003 vp

PTK 41/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TIISTAINA 17. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.6. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Ojala /vas

17.—19.6. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.6. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Jari Leppä /kesk

17. ja 18.6. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 16. päivänä kesäkuuta 2003 lähettänyt valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 30—48/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistan mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

jäseneksi ed. Osmo Soininvaara/vihr ja

varajäseneksi ed. Tarja Cronberg/vihr.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti

varajäseneksi ed. Irina Krohn/vihr.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 45/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen n:o 45 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Pentti Tiusasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että uuden palkkiotoimikunnan palkka-asiantuntemuksen varmistamiseksi palkkiotoimikuntaan nimetään edustavimpien työmarkkinajärjestöjen edustus."

PTK 40/3/2003

Selonteko hyväksytään.

Lakialoitteeseen pohjautuva lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2003 vp

Lakialoite  LA 46/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 40/4/2003

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Jari Koskinen on ed. Ahti Vielman kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Anni Sinnemäki on ed. Janina Anderssonin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Kari Uotila on ed. Mikko Kuopan kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaiset 1) ja 2) lausumaehdotuksen.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Leena Rauhalan kannattamana tehnyt vastalauseen 4 mukaisen lausumaehdotuksen siltä varalta, että eduskunta hyväksyy lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 2 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksista. Ed. Jari Koskisen ja ed. Räsäsen ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Räsäsen ja ed. Jari Koskisen ehdotusten välillä

Ed. Räsäsen ehdotus "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 34 ei-ääntä, 18 tyhjää; poissa 37.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Räsäsen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2003 vp

Lakialoite  LA 2, 4, 8, 19, 58/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sekä lakialoitteisiin n:ot 2, 4, 8, 19 ja 58 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 40/9/2003

Keskustelussa on ed. Tony Halme ed. Raimo Vistbackan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Hyväksyessään lakiehdotuksen eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti antaa esityksen kotirintamanaisten oikeudesta ilmaiseen hautapaikkaan."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Halmeen lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Halmeen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2003 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—62/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8.

Asian käsittelyssä noudatetaan eilen pidetyssä täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa.

Aluksi käydään nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta ed. Tiusasen puheenvuoroon saakka. Puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 42/1/2003

7) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 2.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemista Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004—2007

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 14.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen