Täysistunnon pöytäkirja 41/2005 vp

PTK 41/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TIISTAINA 19. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jouko Laxell /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.4. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

19. ja 20.4. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Antti Rantakangas /kesk

19.—21.4. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

19.—22.4. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Marja Tiura /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.4. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.4. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Leena Harkimo /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Pääsihteerin tehtävien hoito

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että koska eduskunnan pääsihteeri ja apulaispääsihteeri ovat estyneitä hoitamasta pääsihteerin tehtäviä tämän ja huomisen päivän istunnoissa, olen eduskunnan työjärjestyksen 75 §:n 2 momentin nojalla kutsunut eduskunnan lainsäädäntöjohtajan hoitamaan pääsihteerin tehtäviä tänään ja huomenna pidettävissä istunnoissa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on eduskunnan tilintarkastajien jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Hänninen.

Asia on loppuun käsitelty.

Välikysymys 2/2005 vp: Hallitusohjelman kehitysapusitoumuksen toteutuminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Räsänen ja 57 muuta edustajaa ovat 15. päivänä huhtikuuta 2005 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 2 hallituksen kehitysapusitoumuksen toteutumisesta (VK 2/2005 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Räsäselle välikysymyksen esittämistä varten.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Maailman kuudesta miljardista ihmisestä joka viides elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle yhdellä dollarilla päivässä. Sekä YK:n että Suomen turvallisuuspoliittisissa selonteoissa äärimmäinen köyhyys on tunnistettu keskeiseksi turvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi. Inhimillistä kurjuutta lisäävät myös aliravitsemus, lukutaidottomuus ja se, että monet kuolevat helposti parannettavissa oleviin tauteihin, kuten ripuliin.

YK:n yleiskokous määritti yhteisten kehityspäämäärien keskeisimmäksi tavoitteeksi puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi tavoitteena on kehitysmaiden lasten koulutuksen lisääminen, lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentäminen, vesihuollon parantaminen ja luonnon voimavarojen ehtymisen pysäyttäminen. Pääministeri Matti Vanhasen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut näihin YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteisiin.

Ensi syyskuussa YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetään huippukokous, jossa tarkastellaan, miten kehitystavoitteiden saavuttamisessa on tähän mennessä edistytty. YK:n tuore raportti osoittaa, että tavoitteiden toteutuminen näyttää heikolta, mikäli selkeää etenemistä ei pian tapahdu.

Vuonna 2003 Suomi käytti kehitysyhteistyöhön vain puolet tavoitemäärästä eli 0,35 prosenttia bruttokansantulosta (bktl). Valtioneuvos Harri Holkerin johtama Kehitysyhteistyön tason ja laadun selvitysryhmä esitti maaliskuussa 2003 aikataulua, jonka mukaan kehitysapu nousisi kohti 0,7:ää prosenttia tasaisesti saavuttaen 0,55 prosentin tason vuonna 2007 ja 0,7 prosentin tason vuonna 2010. Suomen hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan ja viime vuonna hyväksymässään kehityspoliittisessa ohjelmassa mahdollistamaan Suomen kehitysyhteistyövarojen nousun YK:n suosittamalle 0,7 prosentin bktl-tasolle vuonna 2010. Myös EU:ssa on keskusteltu unionin jäsenmaiden kehitysaputavoitteista, ja komissio on patistanut jäsenmaita kehitysyhteistyömäärärahojen korottamiseen.

Aasian katastrofin myötä kehitysyhteistyön tarve kasvoi merkittävästi. Valitettavasti tämä ei näy Suomen kehitysyhteistyön määrärahoissa. Aasian katastrofin jälkeiseen hätäapuun ja jälleenrakennukseen luvatuista 50 miljoonasta eurosta 42 miljoonaa katetaan kehitysapuvaroista ja vain kahdeksan miljoonaa osoitetaan lisäbudjetista. Tämä merkitsee kehitysavun vähentymistä niiden maiden kohdalla, joissa kärsitään jatkuvasta aliravitsemuksesta ja köyhyydestä.

Erityisesti monien eteläisen Afrikan maiden tilanne on hyvin vaikea. Vakava aliravitsemus ja monet sairaudet, kuten AIDS, yhteiskunnallinen epävakaus sekä koulutuksen puute heikentävät näiden maiden edellytyksiä kehittyä. Monessa Afrikan maassa velanmaksu vie enemmän varoja kuin terveydenhuolto tai koulutus. Kehitysyhteistyön kautta voidaan vähentää epidemioita, ympäristötuhoja, rikollisuutta ja hallitsemattomia muuttoliikkeitä. Joidenkin kehitysmaiden talous perustuu suurelta osin huumetuotantoon. Tukemalla vaihtoehtoisen tulonmuodostuksen kehittymistä näissä maissa voidaan vähentää huumetarjontaa kotimaassamme. Taloudellinen apu ja kasvu yksin eivät kuitenkaan riitä poistamaan köyhyyttä. Hyvinvoinnin lisääminen edellyttää ihmisoikeuksien, kansanvallan ja hyvän hallinnon edistämistä, ympäristöuhkien ehkäisyä sekä maailmanlaajuisen turvallisuuden ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisäämistä.

Suomessa on kiistatta vakavia köyhyys- ja syrjäytymisongelmia, joiden hoitaminen on tärkeää, ja se ei ole mitenkään ristiriidassa maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämisen kanssa. Maailman maat ovat nykyisin yhä enemmän riippuvaisia toisistaan. Kehitysyhteistyö ei ole antajamaalta pois, sillä maailmanlaajuinen hyvinvoinnin lisääntyminen edistää poliittista vakautta ja vähentää sotien uhkaa. Vaikuttamalla konfliktien syihin voidaan enneltaehkäistä myös pakolaisuudesta johtuvia kansainvälisiä ongelmia. Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko korostaa kehityspolitiikkaa osana laajaa kokonaisuutta, joka edistää turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteutumista. Kehityspolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa.

Hallituksen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, vakautta ja turvallisuutta kansainvälisessä yhteisössä sekä vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa. Hallitusohjelman mukaan Suomi myös pyrkii vuosituhatjulistuksen tavoitteiden ohella kehitysmaiden velanhoito-ohjelmien tehokkaaseen ja nopeaan toteutukseen niin kansainvälisissä rahoituslaitoksissa kuin kansallisestikin.

Vanhasen hallituksen viimeisimmän kehyspäätöksen mukaan hallituksen kehitysapusitoumus on rikkoutumassa. Hallitusohjelman globaalia vastuunkantoa tarkoittavat lauseet ja niihin viittaavat puheet eivät ole muuttuneet teoiksi, vaikka eurooppalaisittain taloutemme on erittäin hyvässä kunnossa, sekä vaihtotase että julkinen talous kokonaisuutena ovat ylijäämäisiä. Pohjoismaista Suomi ja Islanti ovat ainoita, jotka alittavat YK:n asettaman tavoitetason. Norjan kehitysapu oli 0,87 prosenttia, Tanskan 0,84 prosenttia ja Ruotsin 0,77 prosenttia bruttokansantulosta. Myös Suomen kansainvälisen maineen ja vaikutusvallan vuoksi on tärkeää, että Suomi pitää kiinni sitoumuksistaan.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Aikooko hallitus välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta hallitusohjelman mukainen tavoite kehitysyhteistyömäärärahojen osuudesta toteutuu ja Suomi osaltaan hoitaa velvoitteensa YK:n vuosituhatjulistuksen mukaisten kehitystavoitteiden saavuttamiseksi köyhyyden ja epävakauden vähentämiseksi sekä ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi maailman köyhimmissä maissa?

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2005

 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Maija Perho /kok
 • Petri Salo /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Heidi Hautala /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

2) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta ja tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, kemikaalilain muuttamisesta sekä rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Valtiontilintarkastajien kertomus 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 17/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 254/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Keijo Koivukangas