Täysistunnon pöytäkirja 41/2007 vp

PTK 41/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. PERJANTAINA 15. KESÄKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa:

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.6. edustaja

 • Paula Risikko /kok

15.—18.6. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.6. edustaja

 • Petteri Orpo /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 15. päivänä kesäkuuta 2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 35—41/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 28, 38, 43, 48—50, 52, 54—56, 59, 65/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2007 vp

Lakialoite  LA 7, 36, 41/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.6.2007 pidetyssä istunnossa.

PTK 39/2/2007

Yleiskeskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Claes Anderssonin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta.

Valiokunnan ehdotus "jaa", ed. Paavo Arhinmäen ehdotus "ei".

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 153, ei 24; poissa 22.

( Ään. 1 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

6 ja 10 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

11 §

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämä pykälä käsitellään momenteittain ja kohdittain siten, että ensin päätetään 1 momentin 1—3 kohdasta, sitten 1 momentin 4 kohdasta ja lopuksi 3 ja 4 momentista.

1 momentin 1—3 kohta, joita ei ole mietinnössä

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että nämä kohdat saavat sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, ja sehän on tältä osin saman sisältöinen kuin vastalause 1.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että 1 momentin 1—3 kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisina.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 11 §:n 1 momentin 1—3 kohtaa, äänin

jaa 153, ei 25; poissa 21.

( Ään. 2 )

1 momentin 4 kohta, jota ei ole mietinnössä

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että tämä kohta saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että 1 momentin 4 kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 11 §:n 1 momentin 4 kohtaa, äänin

jaa 154, ei 25; poissa 20.

( Ään. 3 )

11 §:n 3 ja 4 momentti hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

14 §

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 14 § hyväksyttäisiin vastalauseessa 1 olevassa muodossa eli asumislisä maksettaisiin ympärivuotisesti.

Claes Andersson /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Arhinmäen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Claes Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi 14 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 145, ei 33; poissa 21.

( Ään. 4 )

19 §

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämä pykälä käsitellään momenteittain.

1 momentti, jota ei ole mietinnössä

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1 momentti hyväksytään sen mukaisesti kuin vastalauseessa 1.

Claes Andersson /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Arhinmäen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Claes Anderssonin kannattamana ehdottanut, että 1 momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 19 §:n 1 momenttia, äänin

jaa 148, ei 29; poissa 22.

( Ään. 5 )

2 momentti, jota ei ole mietinnössä

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 2 momentti saa sen muodon kuin vastalauseessa 3 eli vanhempien tulosidonnaisuus poistuu myös muilta kuin korkeakouluopiskelijoilta.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jutta Urpilainen ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että 2 momentti hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 19 §:n 2 momenttia, äänin

jaa 113, ei 64, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 6 )

3 momentti

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että tämä 3 momentti poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti.

Claes Andersson /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Arhinmäen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Claes Anderssonin kannattamana ehdottanut, että 3 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi 19 §:n 3 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 144, ei 33; poissa 22.

( Ään. 7 )

23 ja 25 a § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

48 §, jota ei ole mietinnössä

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että tämä 48 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti. Kysymys on siitä, että opintoraha sidotaan indeksiin.

Claes Andersson /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Arhinmäen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Claes Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 48 §:ää, äänin

jaa 144, ei 29; poissa 26.

( Ään. 8 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2)  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maanantaina 18.6.2007 pidettävään täysistuntoon.

4) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maanantaina 18.6.2007 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2007 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—23/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle maanantaina 18.6.2007 pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle maanantaina 18.6.2007 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään ennen istuntoa pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen luku tai pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan jonkin luvun tai pääluokan kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisina keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 16. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

6) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b §:n ja kansanterveyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maanantaina 18.6.2007 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​