Täysistunnon pöytäkirja 41/2014 vp

PTK 41/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TIISTAINA 22. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—18.02) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.02—20.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Katri Komi /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Markus Lohi /kesk (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Maria Tolppanen /ps (14.29)
 • Eero Lehti /kok (16.17)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 17.4.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 38—43/2014 vp, joista HE 38/2014 vp otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 10.4.2014 ja 17.4.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 15—17/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 15 ja 17 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 16 työ- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 146, 172—197, 199—210, 212—215, 231/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle ammat-tikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelun aloittaa ministeri Kiuru, jolla on uusi yritys valaista meille akatemialain sisältöä. — Olkaa hyvä. Se ensimmäisellä kerralla alkoi ihan vauhdikkaasti.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2014 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

13) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 11.4.2014 pidetyssä täysistunnossa.

Keskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta sekä valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 23.4.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen