Täysistunnon pöytäkirja 42/2007 vp

PTK 42/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. MAANANTAINA 18. KESÄKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Korhonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Ahde /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.6. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Astrid Thors /r

18. ja 19.6. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

18.—20.6. edustaja

 • Janne Seurujärvi /kesk

18.—21.6. edustajat

 • Ulla Karvo /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Paula Sihto /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2007 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—23/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittelyssä noudatetaan viime perjantain täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa, jonka mukaan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/3/2007

2) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Mietintö hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Mietintö hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b §:n ja kansanterveyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi auktorisoiduista kääntäjistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2007 vp

Lakialoite  LA 7, 36, 41/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/1/2007

13) Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2007 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/2/2007

18)  Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2007 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2007 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008—2011

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​