Täysistunnon pöytäkirja 43/2002 vp

PTK 43/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

43. KESKIVIIKKONA 17. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Riitta Prusti /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kalevi Olin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.4. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Esko Helle /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

17.—19.4. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.—19.4. edustaja

 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.4. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 31 §:n nojalla täydentävä hallituksen esitys lähetettäneen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jonka valmisteltavana alkuperäinen esitys on.

Asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ed. Olin merkitään läsnä olevaksi.

__________

5) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

6) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti antaa asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle 14. päivään kesäkuuta 2002 mennessä.

7) Hallituksen esitys Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 147/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laeiksi liikennevahinkolautakunnasta ja liikennevakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 3/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laiksi kiinteistötietorekisterilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Hallituksen esitys laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2002 vp

Lakialoite  LA 138/2000 vp, 114/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 2/2002 vp

Lakialoite  LA 97/2000 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​