Täysistunnon pöytäkirja 43/2006 vp

PTK 43/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

43. KESKIVIIKKONA 26. HUHTIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.4. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Jouko Skinnari /sd

26. ja 27.4. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.4. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk

26.—28.4. edustaja

 • Timo Soini /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.4. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd

26.—28.4. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

__________

Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Timo Kalli vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 28. päivänä huhtikuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 59, 112, 131, 140/2003 vp, 96, 113, 125/2004 vp, 84, 108, 125, 152/2005 vp, 19, 23/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 42/27/2006

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Martti Korhosen kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä ed. Valppaan lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 79 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 73.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä — Vähittäiskaupan kehitys

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että selonteko lähetetään talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko lähetetään talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Laki kansanterveyslain 41 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2006 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2006 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2006 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

6) Laki työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2006 vp (Tero Rönni /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Valtiontilintarkastajien kertomus 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​