Täysistunnon pöytäkirja 44/2004 vp

PTK 44/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

44. TIISTAINA 20. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Matti Ahde /sd
  • Kalevi Olin /sd
  • Heidi Hautala /vihr
  • Ilkka Taipale /sd

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 22/2004 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2004 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime torstaina 15. päivänä huhtikuuta pidetyssä kolmannessa istunnossa.

  PTK 42/3/2004

  Yksityiskohtainen käsittely:

  2 §

  Keskustelu:

  Anni  Sinnemäki  /vihr:

  Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, jonka mukaan 2 § saisi vastalauseessa 1 olevan muodon.

  Jari Koskinen /kok:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Toinen varapuhemies:

  Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 83 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 48.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  6 a § hyväksytään keskustelutta.

  Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

  Keskustelu:

  Jari Koskinen /kok:

  Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että verotaulukko saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että rikittömälle moottoripolttoöljylle muodostettaisiin oma veroluokka. Tämä olisi ympäristön kannalta hyvä asia.

  Jyri Häkämies /kok:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Toinen varapuhemies:

  Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 51.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  2) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 49/2004 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Keskustelu

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 46/3/2004

  3) Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 47/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  4) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 48/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

  5) Hallituksen esitys Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 26/2004 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Sopimus hyväksytään.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  6) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (solvenssi I)

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 161/2003 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  7) Hallituksen esitys luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 23/2004 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  8) Hallituksen esitys laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 11/2004 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  9) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 37/2004 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  10) Hallituksen esitys laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 142/2003 vp

  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  11) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 152/2003 vp

  Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät viisi lausumaehdotusta hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  12) Hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 41/2004 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  13) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 40/2004 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

  Täysistunto lopetetaan kello 21.20.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Jarmo Vuorinen

  ​​​​