Täysistunnon pöytäkirja 44/2007 vp

PTK 44/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

44. KESKIVIIKKONA 20. KESÄKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 11 edustajaa:

 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Johanna Sumuvuori /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.6. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

26.—28.6. edustaja

 • Bjarne Kallis /kd

26.—29.6. edustaja

 • Anne-Mari Virolainen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.6. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

__________

Suomen Pankin tilintarkastajien puheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Suomen Pankin tilintarkastajat ovat kokouksessaan 18. päivänä kesäkuuta 2007 valinneet puheenjohtajakseen ed. Olli Nepposen.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen kirjelmän ohella 19. päivältä kesäkuuta 2007 on eduskunnalle saapunut Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006 (K 7/2007 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 19. päivänä kesäkuuta 2007 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 17—26/2007 vp.

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies:

Nojautuen eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n säännöksiin puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina 11. päivänä syyskuuta 2007 kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2007 vp

Lakialoite  LA 7, 36, 41/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 18.6.2007 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 42/12/2007

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Minna Sirnön kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin opintotuen kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi pitäen tavoitteena, että vanhempien tulorajoista alle 20-vuotiaiden itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintotuessa luovutaan, että opintoraha sidotaan indeksiin ja että opiskelijoiden asumislisä ympärivuotistetaan."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Arhinmäen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 32; poissa 15.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 18.6.2007 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 42/17/2007

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Minna Sirnön kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän pikaisesti, mikä olisi sopivin ja oikeudenmukaisin tapa ottaa huomioon varallisuus sakkoja määrättäessä."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Arhinmäen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 64, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2007 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—23/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 18.6.2007 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 42/1/2007

Eduskunta ryhtyi lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esiteltiin menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Luku 02 Eduskunnan kanslia ja luku 09 Valtiontilintarkastajat hyväksyttiin.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksyttiin.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 01 Valtioneuvosto ja luku 02 Valtioneuvoston kanslia hyväksyttiin.

Luku 27 Poliittisen toiminnan avustaminen

Pentti Oinonen /ps:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Timo Soini /ps:

Kannatan tätä erinomaista ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentilta 50 vähennetään 2 778 000 euroa, mikä merkitsee, että luku poistetaan lisätalousarvioehdotuksesta.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 179, ei 8; poissa 12.

( Ään. 3 )

Luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksyttiin.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksyttiin.

Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen, joka merkitsee sitä, että hallitus antaisi selonteon Afganistan-operaatiosta.

Minna Sirnö /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentin 22 perusteluja täydennetään vastalauseen 3 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 19, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 4 )

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset ja luku 40 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta hyväksyttiin.

Luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano

Bjarne Kallis /kd:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Päivi Räsänen /kd:

Kannatan.

Pirkko  Ruohonen-Lerner  /ps:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Timo Soini /ps:

Kannatan.

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 2 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Ed. Pirkko Ruohonen-Lerner on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 830 000 euroa lisätalousarvioaloitteen 2 mukaisesti.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 2 500 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Kalliksen ehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan, kun taas ed. Ruohonen-Lernerin ja ed. Kuopan ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kalliksen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 29, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 5 )

1) Äänestyksessä ed. Ruohonen-Lernerin ja ed. Kuopan ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Ruohonen-Lernerin ehdotuksen äänin

jaa 150, ei 29, tyhjiä 7; poissa 13.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 29; poissa 12.

( Ään. 7 )

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Sisäasiainministeriö hyväksyttiin.

Luku 75 Poliisitoimi

Raimo Vistbacka /ps:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Timo Soini /ps:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 2 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 28; poissa 13.

( Ään. 8 )

Luku 90 Rajavartiolaitos, luku 97 Avustukset kunnille ja luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksyttiin.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 01 Puolustuspolitiikka ja hallinto, luku 10 Sotilaallinen maanpuolustus ja luku 30 Sotilaallinen kriisinhallinta hyväksyttiin.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 05 Valtiokonttori, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos, luku 60 Senaatti-kiinteistöt ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksyttiin.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot hyväksyttiin.

Luku 10 Yleissivistävä koulutus

Leena Rauhala /kd:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Kari Kärkkäinen /kd:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 5 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Rauhalan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 9 )

Luku 50 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 60 Tiede ja luku 80 Taide ja kulttuuri hyväksyttiin.

Luku 91 Nuorisotyö

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 51 lisätään 2 000 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 31; poissa 14.

( Ään. 10 )

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 10 Maaseudun kehittäminen hyväksyttiin.

Luku 20 Maatalous

Pentti Oinonen /ps:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Timo Soini /ps:

Kannatan.

Kari Rajamäki /sd:

Toisin kuin tämä hulvaton satojen miljoonien eurojen käyttötapa, mitä ed. Oinonen ehdottaa, tässä on syytä vähentää 50 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahastosta.

Matti Saarinen /sd:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentille 61 lisätään 120 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen 7 mukaisesti.

Ed. Kari Rajamäki on ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että momentilta 61 vähennetään 50 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Rajamäen ja ed. Pentti Oinosen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Rajamäen ehdotuksen äänin

jaa 94, ei 35, tyhjiä 53; poissa 17.

( Ään. 11 )

2) Äänestyksessä ed. Rajamäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 43; poissa 15.

( Ään. 12 )

Luku 30 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu ja luku 40 Kala-, riista- ja porotalous hyväksyttiin.

Luku 50 Vesitalous

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen, jolla voitaisiin varmistaa Inarin alueen Sarmijärven kalanviljelylaitoksen jatkaminen.

Minna Sirnö /vas:

Kannatan.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Teen monisteen mukaisen lausumaehdotuksen, joka tarkoittaa, että Sarmijärven kalanviljelylaitos jatkaa ja koko Inarijärven vesistö voidaan turvata kalanviljelyn osalta.

Mikko Kuoppa /vas:

Oma esitykseni liittyy ed. Tennilän esitykseen, ja esitän siis, että lisätään 500 000 euroa.

Markus Mustajärvi /vas:

Kannatan ed. Tennilän ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 77 lisätään 500 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Ed. Esko-Juhani Tennilä on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut momentin 77 perusteluihin vastalauseen 3 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotan, että äänestetään ensin erikseen määrärahaa koskevasta ed. Kuopan ehdotuksesta ja sen jälkeen perusteluja koskevasta ed. Tennilän ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 24; poissa 14.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Tennilän ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 26, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 14 )

Luku 60 Metsätalous ja luku 90 Hallinto hyväksyttiin.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö, luku 24 Tiehallinto ja luku 30 Merenkulkulaitos hyväksyttiin.

Luku 40 Ratahallintokeskus

Matti Saarinen /sd:

Rautateiden todellisena ystävänä teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Reijo Laitinen /sd:

Kannatan.

Bjarne Kallis /kd:

Koska tämä on niin hyvä ehdotus, teen saman sisältöisen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Päivi Räsänen /kd:

Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vas:

Rautateiden todellisena käyttäjänä (Naurua) teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Samasta syystä kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Saarinen ed. Reijo Laitisen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 30 400 000 euroa.

Samoin ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 30 400 000 euroa.

Myös ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 30 400 000.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Saarisen, ed. Kalliksen ja ed. Kuopan ehdotuksista eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 72; poissa 14.

( Ään. 15 )

Luku 72 Viestinnän korvaukset ja avustukset ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

Pääluokan perustelut

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut pääluokan perusteluihin vastalauseen 3 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 72; poissa 15.

( Ään. 16 )

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 10 Hallinto, luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka ja luku 30 Yrityspolitiikka hyväksyttiin.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus hyväksyttiin.

Luku 15 Perhekustannusten tasaus

Bjarne Kallis /kd:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Päivi Räsänen /kd:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut luvun perusteluihin vastalauseen 2 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kalliksen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 31; poissa 17.

( Ään. 17 )

Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Momentin 30 määrärahat

Toimi Kankaanniemi /kd:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen hoitajien palkka-asian hoitamiseksi.

Leena Rauhala /kd:

Kannatan.

Pentti Oinonen /ps:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Timo Soini /ps:

Kannatan.

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Erkki Virtanen /vas:

Kannatan ed. Kuopan erinomaista ehdotusta.

Matti Kangas /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen omaishoidon tuen korottamiseksi.

Matti Kauppila /vas:

Kannatan ed. Kankaan tekemää ehdotusta.

Leena Rauhala /kd:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Kari Kärkkäinen /kd:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 30 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Ed. Pentti Oinonen on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 100 000 000 euroa.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 20 000 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Ed. Matti Kangas on ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 11 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen 13 mukaisesti.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 20 000 000 euroa vastalauseen 2 ja lisätalousarvioaloitteen 18 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Kuopan ehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan, kun taas ed. Kankaanniemen ja ed. Pentti Oinosen ehdotukset ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään ensin toisiaan vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Myös ed. Kankaan ja ed. Rauhalan ehdotukset ovat vastakkaisia, joten niistäkin äänestetään ensin toisiaan vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 30, tyhjiä 3; poissa 16.

( Ään. 18 )

1) Äänestyksessä ed. Kankaanniemen ja ed. Pentti Oinosen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Kankaanniemen ehdotuksen äänin

jaa 152, ei 17, tyhjiä 18; poissa 12.

( Ään. 19 )

2) Äänestyksessä ed. Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 31; poissa 18.

( Ään. 20 )

1) Äänestyksessä ed. Kankaan ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Kankaan ehdotuksen äänin

jaa 163, ei 16, tyhjiä 8; poissa 12.

( Ään. 21 )

2) Äänestyksessä ed. Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 34; poissa 15.

( Ään. 22 )

Luvun 32 perustelut

Bjarne Kallis /kd:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Päivi Räsänen /kd:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut luvun perusteluihin vastalauseen 2 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kalliksen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 73; poissa 14.

( Ään. 23 )

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 01 Työhallinto

Raimo Vistbacka /ps:

Ehdotan, että momentilta 21 vähennettäisiin 80 000 euroa työministeriöön perustettavan valtiosihteerin viran perustamiseen tarkoitetun määrärahan poistamiseksi.

Timo Soini /ps:

Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentti 21 poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Vistbackan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 30, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 24 )

Luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksyttiin.

Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

Momentti 50

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Markus Mustajärvi /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että momentille 50 lisätään 5 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 38; poissa 13.

( Ään. 25 )

Momentti 51

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Timo Soini /ps:

Kannatan.

Bjarne Kallis /kd:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Päivi Räsänen /kd:

Kannatan.

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Markus Mustajärvi /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pirkko Ruohonen-Lerner ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentille 51 lisätään 5 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen 20 mukaisesti.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että momentille 51 lisätään 7 250 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että momentille 51 lisätään 15 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Kuopan ehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan, kun taas edustajien Ruohonen-Lerner ja Kallis ehdotukset ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään ensin vastakkain ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 41; poissa 13.

( Ään. 26 )

1) Äänestyksessä ed. Ruohonen-Lernerin ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Ruohonen-Lernerin ehdotuksen äänin

jaa 139, ei 29, tyhjiä 18; poissa 13.

( Ään. 27 )

2) Äänestyksessä ed. Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 30; poissa 14.

( Ään. 28 )

Luku 07 Pakolaisuus- ja siirtolaisuusasiat

Pentti Oinonen /ps:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Timo Soini /ps:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että momentilta 63 vähennetään 1 430 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 180, ei 3, tyhjiä 2; poissa 14.

( Ään. 29 )

Luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 01 Ympäristöministeriö ja luku 10 Ympäristön suojelu hyväksyttiin.

Luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu

Momentti 63

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 63 lisätään 2 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 22; poissa 13.

( Ään. 30 )

Momentti 76

Mikko Kuoppa /vas:

Teen monisteen mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 76 lisätään 1 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kuopan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 21; poissa 15.

( Ään. 31 )

Luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko hyväksyttiin.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksyttiin.

Esiteltiin tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot ja luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut hyväksyttiin.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksyttiin.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot, luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksyttiin.

Osasto 15
Lainat

Luku 02 Ylijäämän käyttö hyväksyttiin.

Yleisperustelut hyväksyttiin.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden 1—23 hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen, että lisätalousarviota sovelletaan 1. päivästä heinäkuuta 2007 alkaen.

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4)  Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008—2011

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan kannanoton sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi 19.6.2007 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 43/1/2007

Keskustelussa on ed. Pia Viitanen ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaiset 12 ehdotusta.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaiset 18 ehdotusta.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaiset 9 ehdotusta.

Ed. Pentti Oinonen on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavat 2 ehdotusta:

1. "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa huomattavasti liikenteen kehysmäärärahoja erityisesti perustien-, perusradanpidon sekä yksityisteiden osalta, jotta asuminen ja yritystoiminta voidaan taata koko Suomessa sekä samalla saada turvattua paremmin metsäteollisuuden puuhuolto."

2. "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin Suomen EU-jäsenmaksujen pienentämiseksi. Suomi on jo vuosikausia ollut maksumiehenä Yhdistyneille kuningaskunnille myönnetyn perusteettoman jäsenmaksupalautushelpotuksen johdosta."

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavat 2 ehdotusta:

1. "Eduskunta toteaa, että hallitus on määrätietoisesti heikentänyt ympäristöministeriön menokehystä, ja edellyttää, että hallitus korottaa pikaisesti ympäristöpääluokan menokehystä ilmastonmuutoksen hillinnän, Itämeren suojelun, ympäristötöiden ja ympäristöministeriön tutkimuksen ja suunnittelun tehostamiseksi."

2. "Eduskunta toteaa, että hallituksen on annettava vuosina 2008—2011 budjettiesitykset eduskunnalle, jotka kylliksi huomioivat ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimat määrärahat kaikkien pääluokkien osalta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puheenvuoron saatuaan lausui

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän menettelytavaksi työjärjestyksen 63 §:n mukaisesti, että äänestettäessä ed. Pia Viitasen 5. ehdotuksesta, jossa eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu päätöksestään poistaa niin sanottu nollamaksuluokka kokopäivähoidosta, eduskunnan pöytäkirjaan merkitään, miten kukin kansanedustaja äänestää.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän edustajat nousivat seisomaan.

Puhemies:

Kun yli 20 edustajaa on pyytänyt, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt, näin tehdään.

Päätökset

Puhemies:

Nyt on päätettävä tehdyistä ehdotuksista. Teen seuraavan äänestysjärjestysesityksen:

Ensin äänestetään vastalauseisiin sisältyvistä samaa tarkoittavista, lähes saman sisältöisistä ehdotuksista yhdessä mietintöä vastaan. Näitä ehdotuksia ovat

— päivähoidon maksuluokkia koskevat vastalauseen 1 mukainen ed. Viitasen 5. ehdotus, vastalauseen 2 mukainen ed. Kalliksen 4. ehdotus ja vastalauseen 3 mukainen ed. Kuopan 6. ehdotus,

— tulopoliittista ratkaisua koskevat vastalauseen 1 mukainen ed. Viitasen 8. ehdotus, vastalauseen 2 mukainen ed. Kalliksen 7. ehdotus ja vastalauseen 3 mukainen ed. Kuopan 7. ehdotus sekä

— eläkkeensaajien verotusta koskevat vastalauseen 1 mukainen ed. Viitasen 1. ehdotus ja vastalauseen 3 mukainen ed. Kuopan 2. ehdotus.

Valtion tuottavuusohjelmaa koskevat vastalauseen 1 mukainen ed. Viitasen 3. ehdotus ja vastalauseen 3 mukainen ed. Kuopan 12. ehdotus sekä

palvelu- ja asiakasmaksujen indeksikorotusta koskevat vastalauseen 2 mukainen ed. Kalliksen 5. ehdotus ja vastalauseen 3 mukainen ed. Kuopan 5. ehdotus ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään ensin keskenään ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Päivähoidon maksuluokat

Puhemies:

Totean, että edellä esitetyn pyynnön mukaisesti pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Viitasen 5. ehdotuksesta, ed. Kalliksen 4. ehdotuksesta ja ed. Kuopan 6. ehdotuksesta yhdessä mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 72; poissa 15.

( Ään. 32 )

( liite1 )

Puheenvuoron saatuaan lausui

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ilmoitan, että halusin äänestää "ei".

Puhemies:

Merkitään pöytäkirjaan tämä ed. Hiltusen ilmoitus.

Tulopoliittinen ratkaisu

Äänestyksessä ed. Viitasen 8. ehdotuksesta, ed. Kalliksen 7. ehdotuksesta ja ed. Kuopan 7. ehdotuksesta yhdessä mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 33 )

Eläkkeensaajien verotus

Äänestyksessä ed. Viitasen 1. ehdotuksesta ja ed. Kuopan 2. ehdotuksesta yhdessä mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 73; poissa 14.

( Ään. 34 )

Valtion tuottavuusohjelma

1) Äänestyksessä ed. Kuopan 12. ehdotuksen ja ed. Viitasen 3. ehdotuksen välillä eduskunta hyväksyi ed. Kuopan 12. ehdotuksen äänin

jaa 138, ei 45, tyhjiä 3; poissa 13.

( Ään. 35 )

2) Äänestyksessä ed. Kuopan 12. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 36 )

Palvelu- ja asiakasmaksujen indeksikorotus

1) Äänestyksessä ed. Kalliksen 5. ehdotuksen ja ed. Kuopan 5. ehdotuksen välillä eduskunta hyväksyi ed. Kalliksen 5. ehdotuksen äänin

jaa 103, ei 65, tyhjiä 16; poissa 15.

( Ään. 37 )

2) Äänestyksessä ed. Kalliksen 5. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 73; poissa 15.

( Ään. 38 )

__________

Ed. Johanna Sumuvuori merkittiin läsnä olevaksi.

__________

Muut ehdotukset

Äänestyksessä ed. Viitasen 2. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 72, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Viitasen 4. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 73; poissa 14.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä ed. Viitasen 6. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä ed. Viitasen 7. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 72; poissa 14.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä ed. Viitasen 9. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 73; poissa 13.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Viitasen 10. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Viitasen 11. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 71; poissa 12.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Viitasen 12. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66, tyhjiä 4; poissa 24.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä ed. Kalliksen 1. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Kalliksen 2. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 73; poissa 11.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä ed. Kalliksen 3. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä ed. Kalliksen 6. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä ed. Kalliksen 8. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 70, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä ed. Kalliksen 9. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 71, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 1. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 51; poissa 16.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 3. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 71; poissa 15.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 4. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 72, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 8. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 73; poissa 13.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 9. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 73; poissa 13.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 10. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 71, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 11. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 72; poissa 13.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 13. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 69, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 14. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 72; poissa 13.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 15. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 72; poissa 14.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 16. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 73; poissa 13.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 17. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä ed. Kuopan 18. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 47; poissa 13.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen 1. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 64; poissa 16.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen 2. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 22; poissa 13.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Tiusasen 1. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 22, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Tiusasen 2. ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 63, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 69 )

Eduskunta hyväksyi mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Hallituksen esitys Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 11. päivänä ensi syyskuuta pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 11. päivänä ensi syyskuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Täysistunto on päättynyt.

Toivotan edustajille oikein hyvää kesää!

Täysistunto lopetettiin kello 11.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen