Täysistunnon pöytäkirja 44/2010 vp

PTK 44/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

44. KESKIVIIKKONA 28 HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.04—16.00), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.01) ja puhemies Sauli Niinistö (18.01—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Jari Larikka /kok (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (s)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Pertti Virtanen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (14.48)
 • Raija Vahasalo /kok (15.24)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi: Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 5/2009 vp johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 27.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 43/1/2010

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut, että eduskunta lisää kannanottoon seuraavan 5. kohdan: "Hallitus parantaa kyläkoulujen ja -kauppojen toimintaedellytyksiä, estää postipalveluiden heikkenemisen ja lisää valtion rahoitusta alemmanasteisen tiestön sekä nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja muutoinkin tehostaa maaseutupolitiikkaa."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 91, ei 58; poissa 50.

( Ään. 1 )

Puheenvuoron saatuaan lausui

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Vähän hämmästelin tätä pöydille jaetun lausumaehdotuksen muotoilua, kun tähän on kirjoitettu kaikki nämä neljä mietintöön sisältyvää lausumaa ja sitten viidentenä minun erikseen tekemäni lausumaehdotus, ja niistä nyt äänestettiin kaikista kerralla. Tulos on vähän erikoisen näköinen, mutta ehkä tämä pöytäkirjaan merkitään, että minun tekemäni esitys eilen käsitti vain tämän tässä olevan 5. kohdan ja muut ovat mietinnön mukaisia. Ainakin henkilökohtaisesti kannatan kyllä näitä mietinnön mukaisiakin ehdotuksia; en tiedä, mitä enemmistö teki.

Toinen varapuhemies:

Ed. Kankaanniemen puheenvuoro merkitään pöytäkirjaan.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 43/2/2010

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Toinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 95, ei 62; poissa 42.

( Ään. 2 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 63/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 27.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 43/3/2010

Keskustelussa on ed. Jacob Söderman ed. Tero Rönnin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että perustuslaissa ja Suomea velvoittavissa ihmisoikeussopimuksissa turvatun viivytyksettömän ja asianmukaisen oikeudenkäynnin takaamiseksi hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan oikeudenkäymiskaaren muuttamista siten, että käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultujen henkilöiden lausunnoista tehdään kuva- ja äänitallenne, jota hovioikeus pääsääntöisesti käyttää pääkäsittelyssä todistelun uskottavuusarvioinnin perusteena."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Jacob Södermanin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 62; poissa 41.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 43/8/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

9 luvun 17 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa, että myös sateenkaariperheitä kohdellaan tasavertaisesti muiden perheiden kanssa.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 luvun 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 140, ei 16; poissa 43.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Reumapotilaiden hoidon sekä terveydenhuollon tason turvaaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 2/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Päivi Räsäsen ym. välikysymykseen reumapotilaiden hoidon sekä terveydenhuollon tason turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää ed. Päivi Räsänen. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 45/2/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Hallituksen esitys nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 29.4.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​