Täysistunnon pöytäkirja 44/2011 vp

PTK 44/2011 vp

tarkistettu versio 2.0

44. PERJANTAINA 30. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.01—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Esko Kurvinen /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sari Palm /kd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pertti Virtanen /ps

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 30.9.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 34—44/2011 vp, joista hallituksen esitys 38/2011 vp on esitys vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 4.10.2011 kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 47, 58, 61—64/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kunnallisten lähipalvelujen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Mari Kiviniemen ym. välikysymyksestä kunnallisten lähipalvelujen turvaamisesta. Keskustelu välikysymykseen annetusta vastauksesta päättyi 29.9.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 43/2/2011

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Pirkko Ruohonen-Lerner on Jussi Niinistön kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen:

"Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, sillä hallituksen suunnittelemat kunnallisen itsehallintomme perusteiden olennainen heikentäminen ja kuntalaisten palvelujen siirtäminen yhä kauemmaksi kuntalaisista eivät perustu kuntalaisten tahtoon eivätkä tutkimustiedon antamiin tuloksiin."

Mari Kiviniemi on Anne Kalmarin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu palveluja keskittävästä ja saneluun perustuvasta kuntapolitiikasta. Eduskunta katsoo, että hallituksen toimet heikentävät kansanvaltaa ja luovat eriarvoisuutta, ja toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mari Kiviniemen ehdotuksesta Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Mari Kiviniemen ehdotuksesta Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Mari Kiviniemen ehdotuksen äänin

jaa 32, ei 35, tyhjiä 106; poissa 26.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Mari Kiviniemen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle.

2) Äänestyksessä Mari Kiviniemen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta.

Asian käsittely päättyi.

2) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan varajäseneksi Erkki Virtasen.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Macaon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt todetaan, että verosopimus Seychellien kanssa on siksi tärkeä, että yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan jossakin myöhemmässä istunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 45/11/2011

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttami- sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2011 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 4.10.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​