Täysistunnon pöytäkirja 45/2001 vp

PTK 45/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. PERJANTAINA 20. HUHTIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /rem
 • Esko Kurvinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.4. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.4. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Annika Lapintie /vas
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 31—39/2001 vp.

__________

Välikysymys n:o 2: Kuntien talouden ja palveluiden turvaaminen

Välikysymys  VK 2/2001 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Pekkarinen ja 53 muuta edustajaa ovat tänään tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 2 kuntien talouden ja palveluiden turvaamisesta.

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Pekkariselle välikysymyksen esittämistä varten.

Mauri  Pekkarinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Tuoreet tilastot osoittavat kuntien taloudellisen tilanteen kärjistyneen odottamattomalla tavalla. Peräti 194 kunnassa, joissa asuu yli miljoona ihmistä, tulot eivät riittäneet edes juoksevien menojen kattamiseen. Samaan aikaan muutamassa kunnassa menee poikkeuksellisen hyvin yhteisöveron hurjan kasvun vuoksi.

Lipposen hallitukset ovat omilla toimillaan syventäneet kuntien välistä eriarvoisuutta. Lipposen II hallituksen ohjelmassa luvattiin puuttua näihin ongelmiin. Tästä huolimatta hallitus on seurannut tilanteen kärjistymistä hämmästyttävällä välinpitämättömyydellä.

Odotukset olivat suuret, kun selvitysmies Pekkarinen ryhtyi laatimaan ehdotusta kuntien peruspalvelujen turvaamiseksi. Selvitysmies esitti kuluvan vuoden alussa toimenpiteitä kuntatalouden vakauttamiseksi ja tasapainottamiseksi. Erillinen työryhmä on tehnyt omat ehdotuksensa arvonlisäveron palautus- ja takaisinperintäjärjestelmän muuttamisesta. Hallitus ei ole kuitenkaan kyennyt tekemään päätöksiä esitysten pohjalta.

Hallituksen toimettomuus uudistusten toteuttamisessa on ollut suuri pettymys. Se on asettanut uuden selvitystyöryhmän. Kuntien palvelujen turvaaminen edellyttäisi kuitenkin välittömiä toimenpiteitä.

Kunnat — odottaessaan valtion toimenpiteitä kuntatalouden tasapainottamiseksi — ovat joutuneet tekemään lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä. Koulujen lakkauttamiset ja opettajien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lomautukset ja irtisanomiset näyttävät tulevan viime päivien uutisten perusteella uudelleen ajankohtaisiksi.

Tappiollisen tilinpäätöksen tekee viime vuodelta yli kaksi kolmasosaa kaikista kunnista. Taloudellinen tilanne on kärjistynyt suuressa osassa kuntia niin, että niillä on vaikeuksia tasapainottaa taloutensa kuntalain edellyttämällä tavalla.

Syitä nykytilanteeseen on monia. Suurimpia ovat kohtuuttomat valtionosuus- ja verotuloleikkaukset, Lipposen I hallituksen valtionosuusuudistukset ja yhteisöveron jakoperusteiden muutos. Nämä hallituksen toimenpiteet leikkasivat epäoikeudenmukaisesti kuntien tuloja.

Valtionosuudet ovat pienentyneet rajuimmin juuri niissä kunnissa, joiden verotulot ovat kasvaneet vähiten tai jopa alentuneet. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärä olikin vuonna 1999 yli 300 kunnassa reaalisesti alempi kuin vuosikymmenen alussa. Se osoittaa selkeästi valtion kuntasäästöjen mittavirheet.

Yhteisöveron jakoperusteiden muutos jyrkensi puolestaan useimpien maaseutu- ja metsävaltaisten pienten kuntien syöksykierrettä. Se vahvisti muutoinkin voimakasta keskittymistä ja hallitsematonta muuttoliikettä. Väestökato on rapauttanut kuntien tulopohjaa. Vaikeuksiin ovat joutuneet myös monet muuttovoittokunnat, joilla on suuri tarve palveluiden rakentamiseen.

Kuntien taloudellinen ahdinko on jo vakavasti vaurioittanut monien kuntien palveluja. Terveyspalvelut ruuhkautuvat, leikkausjonot kasvavat, eikä kunnilla ole varaa palkata hoitohenkilöstöä riittävästi. Sairaaloista joudutaan potilaat kotiuttamaan liian aikaisin, ja pitkäaikaissairaat jäävät usein vaille asianmukaista hoitoa.

Viime vuosikymmenellä lakkautettiin keskimäärin 80 peruskoulua vuodessa, pahimmillaan jopa 136 koulua. Nyt lakkautusuhan alla ovat myös pienet lukiot. Lakkautusten ja säästöjen seurauksena opetusryhmistä on tullut liian suuria. Erityis- ja tukiopetus sekä kerhotunnit on leikattu lähes olemattomiin. Voimavarojen puuttuessa opettajat on asetettu kohtuuttoman tehtävän eteen.

Hallitusohjelmassa luvattiin jo kaksi vuotta sitten turvata peruspalvelut. Erityisesti pääministeri Lipponen korosti hallituksen alkutaipaleella, että nyt on kuntapalveluiden vuoro. Hallituksen politiikka on kuitenkin ollut päinvastaista. Kehyspäätöksellään hallitus uhkaa leikata puolet kuntien ensi vuoden valtionosuuksien indeksitarkistuksesta. Hallituksen teot ja toimettomuus ovat vakavassa ristiriidassa hallitusohjelman sekä ministereiden puheiden ja lupausten kanssa.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin välittömiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä estääkseen kuntien talouden kriisiytymisen ja turvatakseen kuntien tasapuoliset mahdollisuudet hoitaa kuntalaisten sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut?

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2001

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /skl
 • Päivi Räsänen /skl
 • Sakari Smeds /skl
 • Leea Hiltunen /skl
 • Toimi Kankaanniemi /skl
 • Bjarne Kallis /skl
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Leena Rauhala /skl
 • Ismo Seivästö /skl
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Seppo Lahtela /kesk"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 11 §:n, lukiolain 7 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2000 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 46/2/2001

2) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta sekä laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​