Täysistunnon pöytäkirja 45/2004 vp

PTK 45/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. KESKIVIIKKONA 21. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21. ja 22.4. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

21.—23.4. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

21.4.—2.5. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.4. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

21.—23.4. edustaja

 • Lyly Rajala /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.4. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Eero Reijonen /kesk

21. ja 22.4. edustaja

 • Martin Saarikangas /kok

21.—23.4. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 28, 151/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 68, 126, 163/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esityksiin n:ot 28 ja 151/2003 vp pohjautuvat lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 47/1/2004

5) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 47/3/2004

6) Hallituksen esitys laiksi Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 47/2/2004

7) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 47/4/2004

8) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2004 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki hovioikeuslain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

11) Laki varallisuusverolain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2004 vp (Juhani Sjöblom /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen