Täysistunnon pöytäkirja 45/2005 vp

PTK 45/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. TIISTAINA 26. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Maija Rask /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ahti Vielma /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Tero Rönni /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tony Halme /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.—27.4. edustajat

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Iivo Polvi /vas

26.4. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

26. ja 27.4. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

26.—28.4. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

26.—29.4. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

26.4. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (isyysloma)

26. ja 27.4. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.4. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Roger Jansson /r
 • Irina Krohn /vihr
 • Eero Lankia /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Astrid Thors /r

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. päivänä huhtikuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 15, 16/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on pankkivaltuutettujen jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Jyrki Katainen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Kalevi Lamminen.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006—2009

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu. Ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia, ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 48/2/2005

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Hallituksen esitys työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

16) Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitetun pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​