Täysistunnon pöytäkirja 45/2007 vp

PTK 45/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. TIISTAINA 11. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Ulla Karvo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.9. edustajat

 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk

11. ja 12. 9. edustajat

 • Kyösti Karjula /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.—14.9. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

11.—14.9. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

Ed. Tuula Haataisen edustajantoimi

Puhemies:

Ed. Tuula Haatainen on eduskunnalle osoittamassaan, 16. päivänä elokuuta 2007 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta tultuaan 1. päivästä elokuuta 2007 alkaen valituksi Helsingin kaupungin sivistys- ja henkilöstöasiain apulaiskaupunginjohtajaksi. Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Haataisen pyyntöä.

Kuuluuko tämä? Äänentoistolaitteet on uusittu kesän aikana. On saattanut käydä niin, että hienosäätö on vähän kesken.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ed. Tuula Haataiselle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta tästä päivästä lukien.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 29. päivänä kesäkuuta, 27. päivänä heinäkuuta sekä 17. ja 24. päivänä elokuuta 2007 hallituksen esitykset HE 42—53/2007 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat puhemiehelle saapuneet perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 14—24/2007 vp, jotka puhemies on lähettänyt käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 14 osalta sivistysvaliokunnan, talousvaliokunnan sekä tulevaisuusvaliokunnan,

asian U 15 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 16 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 17 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asian U 19 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 20 osalta talousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan,

asioiden U 21 ja 24 osalta ympäristövaliokunnan,

asian U 22 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 23 osalta lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Lisäksi asia U 15 on lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.

__________

Puhemies:

No niin, siinä lähti joka tapauksessa nyt nippu U-asioita suureen valiokuntaan.

Kuuluuko tämä ollenkaan nyt sinne? (Eduskunnasta: Ei!) — Mistä tiedätte vastata?

__________

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan kirjaston hallituksen kirjelmän ohella 21. päivältä helmikuuta 2007 on eduskunnalle saapunut kertomus eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2006 (K 11/2007 vp).

__________

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmän ohella 29. päivältä kesäkuuta 2007 on eduskunnalle saapunut perustuslain 46 §:ssä tarkoitettu valtion talousarviosta annetun lain 17 §:ssä säädetty valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006 (K 12/2007 vp).

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Valtiontalouden tarkastusviraston kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle annettu Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006 (K 14/2007 vp) sekä erilliskertomus valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta (K 13/2007 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 26, 53, 57, 58, 60—64, 66—246, 248—251/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b §:n ja kansanterveyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puheenvuoron saatuaan lausui

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kollegat! Ajattelin vaan koettaa, toimiiko meiltä päin tämä äänentoisto: yksi, kaksi. Hyvä, kiitos!

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4)  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

5) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 15.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​