Täysistunnon pöytäkirja 45/2008 vp

PTK 45/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. TIISTAINA 29. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Antti Vuolanne /sd
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.4. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk

4. ja 5.5. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk

4.—7.5. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.—29.4. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

29.4. edustajat

 • Markku Rossi /kesk
 • Paula Sihto /kesk

29.4.—9.5. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 24.4.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 14, 15/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 14 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 15 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Heikki A. Ollila ja varajäsenyydestä edustajat Olli Nepponen ja Mika Lintilä sekä

tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Juha Korkeaoja.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Toinen varapuhemies:

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 6.5.2008 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2008 vp (Satu Taiveaho /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Lakialoite laiksi turvatoimista eduskunnassa ja laiksi turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​