Täysistunnon pöytäkirja 45/2009 vp

PTK 45/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. TIISTAINA 28. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—16.00), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.00—17.26) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.26—17.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sari Palm /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd (14.39)
 • Lauri Kähkönen /sd (14.47)
 • Kimmo Kiljunen /sd (14.50)
 • Merja Kyllönen /vas (15.15)
 • Lenita Toivakka /kok (15.34)
 • Johannes Koskinen /sd (16.00)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.4. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Sari Palm /kd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Kari Uotila /vas

28. ja 29.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Henna Virkkunen /kok

28.—30.4. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jyrki Katainen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.4.—22.5. edustaja

 • Pertti Hemmilä /kok

28.4. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

28. ja 29.4. edustajat

 • Merikukka Forsius /kok
 • Ville Niinistö /vihr

28.—30.4. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 23.4.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 33/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Johanna Sumuvuori vapautusta valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 29.4.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 25.9.2009.

Puhemies:

Kun ed. Jacob Söderman on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Söderman teki hyvän esityksen, ja haluan kannattaa sitä ja nimenomaan myös ajankohtaa, että se siirtyy seuraavalle viikolle, jolloinka tämä päivä olisi 5. toukokuuta. Asia on arvoltaan niin suuri, että on syytä viedä eteenpäin tätä perehtymisaikaa ja käyttää siihen enemmän aikaa kuin meillä on ollut käytettävissä.

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jacob Söderman ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 5.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Jacob Södermanin ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 5.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

2) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Täällä puhujalistalla kummittelee edelleen tuo ministeri Pekkarisen nimi kaikissa asioissa, mutta se on enempi tämmöistä virtuaalista ja johtuu tästä järjestelmävirheestä.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 29.4.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​