Täysistunnon pöytäkirja 46/2001 vp

PTK 46/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. TIISTAINA 24. HUHTIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /rem
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Leena Rauhala /skl
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Tero Rönni /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.4. edustaja

 • Sauli Niinistö /kok

24. ja 25.4. edustajat

 • Riitta Korhonen /kok
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jussi Ranta /sd
 • Leena Rauhala /skl
 • Katja Syvärinen /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

24.—26.4. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Tero Rönni /sd

24.—27.4. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.4. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

24. ja 25.4. edustaja

 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.4. edustajat

 • Jari Leppä /kesk
 • Pehr Löv /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta sekä laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä siltä osin, kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 11 §:n, lukiolain 7 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2000 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

13) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​