Täysistunnon pöytäkirja 46/2004 vp

PTK 46/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. TORSTAINA 22. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Tuija Nurmi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22. ja 23.4. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22. ja 23.4. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.4. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Henrik Lax /r
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd

22. ja 23.4. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston selvitys hallituksen kannanotosta komission 10.2.2004 antamaan rahoituskehystiedonantoon

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selvitys  E 4/2004 vp

Suuren valiokunnan lausunto  SuVL 1/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan lausunto n:o 1.

Puhemiesneuvosto on perustuslain 97 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että valtioneuvoston selvitys hallituksen kannanotosta komission 10.2.2004 antamaan rahoituskehystiedonantoon otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa. Suuri valiokunta on antanut asiasta valtioneuvostolle lausuntonsa n:o 1, joka on aikaisemmin jaettu edustajille.

Perustuslain 97 §:n 1 momentin mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Viime tiistaina pidetyssä toisessa istunnossa asian käsittely keskeytettiin.

PTK 44/2/2004

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Laki kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2004 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki rikoslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2004 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Laki rikoslain 32 ja 48 a luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2004 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

7) Laki rikoslain 32 ja 48 a luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2004 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

8) Lakialoite päästökauppalaiksi

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2004 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 23.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​