Täysistunnon pöytäkirja 46/2007 vp

PTK 46/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. KESKIVIIKKONA 12. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jouko Laxell /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Mats Nylund /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Elisabeth Nauclér /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.9. edustajat

 • Timo Kaunisto /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Stefan Wallin /r

12. ja 13.9. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jouko Laxell /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

12.—14.9. edustaja

 • Johanna Sumuvuori /vihr

__________

Uusi edustaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Helsingistä oleva oikeustieteen lisensiaatti Jacob Söderman, joka varamiehenä Helsingin vaalipiiristä tulee eduskunnan jäseneksi edustajantoimesta 11. päivästä syyskuuta 2007 lukien vapautuksen saaneen Tuula Haataisen sijaan, on tänään esittänyt eduskunnan puhemiehelle tänä päivänä asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on siten ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan tästä päivästä alkaen.

Ed. Jacob Söderman merkittiin läsnä olevaksi.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Pertti Hemmilä pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 13. päivänä syyskuuta kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

__________

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2006

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella 11. päivältä syyskuuta 2007 on eduskunnalle saapunut kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2006 (K 15/2007 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

2) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Ed. Elisabeth Nauclér merkittiin läsnä olevaksi.

__________

4) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

12)  Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Laki vuokratyöntekijöiden oikeuksista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2007 vp (Markus Mustajärvi /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​