Täysistunnon pöytäkirja 46/2008 vp

PTK 46/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. TIISTAINA 6. TOUKOKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Katja Taimela /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.5. edustaja

 • Elisabeth Nauclér /r

6.—8.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

6.—9.5. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Katja Taimela /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.—27.4. edustaja

 • Eero Lehti /kok

6.—9.5. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Päivi Lipponen /sd

__________

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta äitiysvapaan vuoksi

5.5.2008—14.3.2009 edustaja

 • Merikukka Forsius /kok

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2007

Ensimmäinen varapuhemies:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 13.4.2008 antanut eduskunnalle kertomuksen neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2007 (K 8/2008 vp).

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 30.4.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 16—19/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 16 ja 17 puolustusvaliokunnan,

asiasta U 18 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 19 talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 197, 199—203, 206—221, 223—231, 233—235, 237, 238, 240, 245/2008 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Pekka Haavisto ja varajäsenyydestä ed. Jyrki Kasvi sekä

perustusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Outi Alanko-Kahiluoto ja varajäsenyydestä ed. Ville Niinistö.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 7.5.2008 kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

Välikysymys 2/2008 vp: Yliopistojen aseman ja toimintaedellytysten turvaaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Tarja Filatov ja 70 muuta edustajaa ovat 29.4.2008 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen yliopistojen aseman ja toimintaedellytysten turvaamisesta (VK 2/2008 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Tarja Filatoville välikysymyksen esittämistä varten.

Tarja Filatov /sd:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Suomen yliopistot on uudistettava vastaamaan nopeasti muuttuvaa globaalia ja eurooppalaista kehitystä sekä uusia kansallisia haasteita. Kehittäminen tulee tehdä kuitenkin siten, että turvataan kattava yliopistoverkko koko maassa, yliopistojen riippumattomuus ja vahva autonomia sekä keskinäinen tasavertaisuus niin toimintaresurssien kuin henkilöstön palvelussuhteiden osalta.

Suomen kansallinen menestys on perustunut ja perustuu jatkossakin alueellisesti kattavaan, julkiseen ja laadukkaaseen koulutusjärjestelmään. Yliopistolaitos ei ole vain keskeinen osa kansallisen sivistyksen luojaa, sen kivijalkaa, vaan se on myös samalla merkittävä tekijä suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuuden ja talouden kehittäjänä.

Yliopistouudistus on välttämätön, mutta hallitus on valinnut epätasa-arvoistavan tavan toteuttaa sitä. Viime hallituskaudella käynnistettiin koko korkeakoululaitoksen kehittämistyö tavoitteena yliopistojen autonomian lisääminen ja toimintaedellytysten parantaminen. Suureksi pettymykseksi kokonaisuus, jossa uudistetaan yliopistolakia, turvataan yliopistojen perusrahoitus ja kehitetään samalla koko yliopistoverkkoa, on osoittautumassa pääministeri Vanhasen II hallitukselle liian vaikeaksi kokonaisuudeksi hallita.

Yksi suomalaisen yliopistojärjestelmän keskeinen periaate on sivistysyliopisto. Yliopistojen tekemä tutkimus on riippumatonta ja toiminta rahoitettu pääosin valtion varoista, joita ovat täydentäneet muut rahoitusmuodot. Tärkeä lähtökohta on niin yliopistojen kuin eri tieteenalojen välinen tasa-arvo. Yliopistoja on kohdeltu samojen periaatteiden ja kriteerien mukaisesti. Hallitus aikoo nyt luopua näistä periaatteista.

Tiede- ja teknologianeuvosto linjasi viime vaalikauden lopussa, että yliopistojen perusrahoitusta on lisättävä 200 miljoonalla eurolla tämän vaalikauden aikana. Tämän päälle tulisivat palkka- ja vuokrakustannusten noususta aiheutuvat lisämenot.

Hallituksen kehyspäätöksen linjaukset korkeakoulujen osalta merkitsevät, että yliopistojen toimintaedellytykset tehdään kohtuuttoman riippuvaisiksi yksityisestä pääomasta. Linjaukset vaarantavat yliopistoissa tehtävän perustutkimuksen riippumattomuuden. Lisäksi ne asettavat muun muassa humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset tieteenalat huonompaan asemaan verrattuna teknisiin tieteenaloihin, luonnontieteisiin ja muihin nopeasti käytäntöön soveltuviin tieteenaloihin.

Hallitus on muuttamassa koulutuspoliittista linjaa myös alueiden näkökulmasta. Sen linja eriarvoistaa eri puolilla maata olevia yliopistoja ja maan eri osien kehitystä. Yksityistä rahoitusta ei saada kaikkiin yliopistoihin, eikä yliopistojen kaikilla tieteenaloilla ole välitöntä yritystaloudellista kytkentää. Periaate alueellisesti kattavasta ja tasa-arvoisesta sivistysyliopistoverkosta on murentumassa.

Sivistysyliopistojen tärkeä ominaisuus on niiden autonomia. Yliopistot nimeävät hallituksensa. Sekä henkilöstöllä että opiskelijoilla on edustus päätöksenteossa. Nyt hallitus vähentää toimillaan todellisuudessa yliopistojen autonomiaa.

Hallituksen esitykset toisivat suuren muutoksen suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Autonomian ja riippumattomuuden perustan turvanneet yliopiston hallinto ja päätösvalta siirtyisivät merkittävästi yliopistojen ulkopuolisille tahoille, pääosin elinkeinoelämälle. Yliopistot ajautuisivat keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan.

Hallituksen epätasa-arvoinen linjaus luo pitkällä aikavälillä vääristyneen kilpailuaseman. Säätiömallinen yliopisto saa rahaa rahan päälle ja pystyy nostamaan opettajien ja tutkijoiden palkkoja. Muut yliopistot painiskelevat samanaikaisesti 0-tasolla pysyvän perusrahoituksen kanssa. Lisäksi tuottavuusohjelma leikkaa yliopistojen käytössä olevia varoja. Jo nyt hallituksen lupaama perusrahoitus kuluu kasvavien toimintakulujen, kuten vuokrien ja palkkakustannusten kattamiseen, jolloin tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen ei uutta rahoitusta riitä. Suomen yliopistoissa opiskelija-opettajamäärän suhde on heikompi kuin useimmissa muissa maissa. Lisärahoitus on turvattava.

Oppositio ei ole yksin yliopistohuolensa kanssa. Vanhasen II hallituksen yliopistoja koskevat linjaukset kehysriihen yhteydessä ovat herättäneet hämmennystä ja aitoa huolta laajalti yliopistojohdon, henkilökunnan ja kansalaisten keskuudessa.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata tulevaisuudessa alueellisesti tasa-arvoisen, julkisen yliopistolaitoksen maassamme ja

miten hallitus aikoo huolehtia, että kaikkien yliopistojen perusrahoitus pysyy tasa-arvoisena ja takaa kaikkien yliopistojen mahdollisuuden laadukkaaseen opetukseen ja tutkimukseen ja varmistaa, että Suomeen ei synny kahden kerroksen yliopistoja?

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2008

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Valto Koski /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Claes Andersson /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Sari Palm /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soini /ps"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Ilkka Kanervan ja varajäseniksi ed. Heikki A. Ollilan ja ed. Kimmo Tiilikaisen sekä

tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Pekka Vilkunan ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Timo Kauniston.

2) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Lakialoite laiksi turvatoimista eduskunnassa ja laiksi turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2008 vp  (Merikukka Forsius /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2008 vp  (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 16.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​