Täysistunnon pöytäkirja 46/2010 vp

PTK 46/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. TIISTAINA 4. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.05—15.58 ja 19.53—21.39), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—18.00) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.00—19.53).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.34)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (15.00)
 • Matti Vanhanen /kesk (15.57)
 • Krista Kiuru /sd (16.49)
 • Päivi Lipponen /sd (18.41)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 30.4.2010 ja 3.5.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 51—57/2010 vp.

Hallituksen esitys 57 on esitys valtion toiseksi lisätalousarvioksi vuodelle 2010, ja se otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa. Lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 10.5.2010 kello 12.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 29.4.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 11/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 194, 201, 214, 220, 223, 225, 228, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 244—247, 249, 251—256, 258—260/2010 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 28.4.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä (K 12/2010 vp).

__________

Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuudet

Puhemies:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on 29.4.2010 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan.

Selvitys on nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan työhuoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 7.5.2010.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 7.5.2010.

2) Hallituksen esitys laiksi luotsauslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 47/2/2010

3) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 47/1/2010

9) Hallituksen esitys laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisest

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys vuoden 2010 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—16/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 5.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 5.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona 5.5.2010 kello 14.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettavaksi monisteeksi.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun varataan ryhmäkanslioista.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi.

Muutosehdotukset tehdään monisteen mukaisessa järjestyksessä. Koska ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, ryhdytään äänestämään. Siltä osin, kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 5.5.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen