Täysistunnon pöytäkirja 46/2011 vp

PTK 46/2011 vp

tarkistettu versio 2.0

46. KESKIVIIKKONA 5. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Arja Juvonen /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pertti Salolainen /kok (14.27)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 5.10.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 45—69/2011 vp, joista hallituksen esitys 59 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012.

Talousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 17.10.2011 kello 12.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 5.10.2011 antanut eduskunnalle selonteon valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012—2015 (VNS 1/2011 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lepäämässä oleva ehdotus laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 2/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hylätään.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 48/1/2011

2) Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 4/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomna päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen yksimielisesti.

Lakiehdotuksen käsittely yhden asian käsittelynä päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Macaon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lelujen turvallisuudesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen kirjelmä eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka sisältää ehdotuksen antamaan hallitukselle tehtäväksi tarkistaa rikoslain seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä sekä tämän jälkeen ryhtyä täydentäviin toimenpiteisiin

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 1/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 6.10.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen